Water en riolering

De wetgeving deelt een aantal zorgplichten toe aan waterschappen en gemeenten. Waterschappen hebben een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater. Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en voor hemelwater en grondwater. De manier waarop een gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten staat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Voor hemel- en grondwater kan een gemeente ook regels in de vorm van een gemeentelijke verordening vastleggen. Deze zorgplicht houdt ook in dat de gemeente aanspreekpunt is voor hemel- en grondwaterproblemen.

Kijk voor meer informatie over de wet gemeentelijke watertaken op infomil.nl.

De nieuwe zorgplicht betekent niet dat de gemeente meteen verantwoordelijk is voor problemen die in het verleden zijn ontstaan. De toelichting op de wetgeving geeft namelijk aan, dat de zorgplicht niet met terugwerkende kracht geldt.

Water en riolering zijn heel uitgebreide onderwerpen. Voordat u een melding doet of een vraag stelt adviseren wij u op een van de volgende pagina's te kijken.

Accordion item is ingeklapt

Mocht u geen bevredigend antwoord vinden op uw vraag dan kunt u dit 24 uur per dag online melden. U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar (6-cijferig) telefoonnummer 14 0488. Buiten kantooruren kunt u dringende meldingen doorgeven via de calamiteitenlijn op hetzelfde nummer. Ook zijn wij bereikbaar via info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren zoals de Waal en de Rijn. Met vragen over de rivieren kunt u de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat bellen. Deze lijn is zeven dagen per week van ’s ochtends 06.00 uur tot ’s avonds 22.30 uur bereikbaar op 0800 - 80 02 (gratis).

Accordion item is ingeklapt

Het waterschap Rivierenland zorgt voor schoon en voldoende water in het Rivierengebied, dus ook binnen onze gemeente. Het waterschap zorgt ervoor dat we veilig achter de dijken kunnen leven, werken en recreëren en dat we over voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit beschikken. Zo kan iedereen genieten van mooi water en houden we de voeten droog.

Ruim 700 medewerkers zorgen voor veiligheid, voldoende water en schoon water door te werken aan de taken als waterbeheer, de zorg voor dijken en kades, het beheer van een aantal vaarwegen, het zuiveren van rioolwater en het bestrijden van muskus- en beverratten in Gelderland.
De zorg voor de kwaliteit van ons drinkwater ligt niet bij het waterschap, maar bij Vitens.

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN TIEL

t. 0344 - 64 90 90
f. 0344 - 64 90 99
e. info@wsrl.nl

Accordion item is ingeklapt

Wij moeten het dijktraject Waalbandijk Neder-Betuwe versterken om aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Via naar www.dijkversterkingnederbetuwe.nl blijft u op de hoogte van de voortgang én kunt u meedenken over de toekomst van de dijken.