Regenwateroverlast

Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast hebben als gevolg van te veel water. Bij regenwateroverlast is altijd sprake van een tijdelijke vorm van overlast. Meestal is dit bij heftige of langdurige regenval.

Regenwateroverlast kan meerdere oorzaken hebben. De hoofdoorzaak is dat het water niet wegloopt naar de riolering of een plaats waar het water tijdelijk opgeslagen kan worden.

In dit artikel wordt de werking van riolering besproken. Als u denkt dat er sprake is van een rioolverstopping of dat een straatkolk verstopt is dan kunt u meer informatie vinden op:

Accordion item is ingeklapt

De riolering voert het water in eerste instantie af naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De pompen die daarvoor gebruikt worden kunnen meestal niet al het water direct afvoeren. Daarom wordt water in het rioolstelsel opgeslagen.

Zodra het rioolstelsel vol raakt dan wordt het water via een riooloverstort geloosd op een sloot of op de Linge.

De afvoercapaciteit van het rioolstelsel heeft uiteraard ook een grens. Bij zeer hevige regenval kan niet al het water direct wegstromen naar de sloten en daardoor blijft het water op straat staan. Deze situatie is tijdelijk en duurt meestal hooguit een uur.

Accordion item is ingeklapt

Hoewel veel mensen de brandweer bellen als er water op straat staat, kan de brandweer weinig doen. De hoeveelheid water over het hele gebied is zo groot dat pompen weinig uithaalt, het is verstandiger om af te wachten totdat het water op natuurlijke wijze wegstroomt.

Accordion item is ingeklapt

Na afloop van dit soort extreme situaties wordt vaak gevraagd of de capaciteit van het rioolstelsel vergroot moet worden. Het antwoord hierop is dat dit uiteraard technisch mogelijk is, maar wel zeer hoge kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden gedragen door de gemeenschap en de gemeenteraad stelt dan ook in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast welke mate van overlast acceptabel is tegenover de te maken kosten.

Accordion item is ingeklapt

Wij onderzoeken elk geval van regenwateroverlast. Uiteraard willen wij herhaling voorkomen als dat mogelijk is.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om een melding te maken van regenwateroverlast als zich deze voorgedaan heeft.