Gemeentelijk Rioleringsplan Neder-Betuwe 2019-2023 (GRP)

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft in de raadsvergadering van donderdagavond 6 december 2018 het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld voor de periode 2019-2023.

et beleid voor de rioleringszorg in Neder-Betuwe voor komende jaren (2019 tot en met 2023) staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Met het de uitvoering van het benodigde onderhoud, de uitbreidingen en verbeteringen, de vervangingen en de lopende investeringen op de riool- en watertaken is jaarlijks 2 miljoen euro gemoeid.

De gemeente is verplicht een GRP op te stellen op grond van de Wet Milieubeheer.

Inzicht in kosten en baten

In het GRP maken we inzichtelijk op welke wijze wij binnen de aangegeven planperiode onze riolerings- en watertaken invullen, welke werkzaamheden we uitvoeren, wat het kost én op welke manier wij de kosten dekken. Daarbij is het erg belangrijk om tijdig geld te reserveren voor toekomstige rioolvervangingen (een rioleringsbuis heeft een levensduur van ongeveer 60-70 jaar) zodat de rioolheffing in de toekomst niet ineens enorm hoeft te stijgen. Ook een lange termijn doorkijk maakt onderdeel uit van het plan.

Kaders en beleid

In het plan schetsen we ook de kaders en uitgangspunten om een goed rioolbeheer te realiseren. Deze kaders en uitgangspunten komen voort uit wetten, het bestaand (gemeentelijk) beleid en ervaringen uit de voorgaande GRP's. Daarbij geven we ook aan wat we doen en wat we vervolgens van onze inwoners verwachten op het gebied van riool, hemel- en grondwater.

Activiteiten deze planperiode

Naast de reguliere taken om het riool op orde te houden staat er in het plan in grote lijnen omschreven wat we de komende jaren van plan zijn te doen op het gebied van verbeteringen en aanpassingen aan watersysteem en riolering. Deze activiteiten zijn heel divers. Riolen en gemalen worden met het uitvoeren van inspecties gecontroleerd en waar nodig gereviseerd of vervangen. Door capaciteits- en modelberekeningen en aan de hand van klachten en meetgegevens bekijken we waar zich knelpunten bevinden en waar verbeteringen in de planperiode worden uitgevoerd. Denk dan bijvoorbeeld aan water-op-straat situaties tijdens hevige neerslag. Door bij de berekeningen gebruik te maken van de meest recente klimaatscenario’s houden wij rekening met de veranderende omstandigheden van ons klimaat. Op het gebied van milieueisen en veiligheid zijn de meest recente ontwikkelingen in het GRP meegenomen. Ook de verdere uitbreidingen van het rioolstelsel door woningbouw en bedrijventerreinen en de invloed daarvan op het functioneren en beheer zijn geïmplementeerd in onderhoud en de te nemen maatregelen.

Toekomstige ontwikkelingen

We hebben door het uitvoeren van metingen in het riool en het uitvoeren van klimaatstresstesten een goed beeld van de kwetsbare locaties in het rioolstelsel bij extreme neerslag. In het GRP hebben we aanvullend beleid en maatregelen opgenomen om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst een gezonde, water robuuste, duurzame en veilige omgeving voor onze inwoners gegarandeerd is. De invulling van de langere termijnmaatregelen klimaat zijn vanwege de kosten en omvang alleen mogelijk binnen een integrale aanpak. De komende drie jaar komen een aantal grote wijkgerichte projecten in de gemeente tot uitvoering. Hierdoor is het mogelijk de benodigde investeringen in rioolvervanging, verbetering en de klimaatopgaven binnen de planperiode tot uitvoering te laten komen.

Veel meer over deze en andere onderwerpen kunt u lezen in het complete GRP: