Bekendmakingen

Onze bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw wijk of buurt? Ga naar Berichten over uw buurt op de website van Overheid.nl en abonneer u op de emailservice. Informatie over plannen over de fysieke leefomgeving vindt u op Regels op de kaart.

Accordion item is ingeklapt

1. Inzage

A. Inzage stukken ODR: Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden. Let op: het Omgevingsloket werkt UITSLUITEND op afspraak, te maken via tel. 0344-579314.

B. Inzage stukken APV en bijzondere wetten: Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden. Maakt u van te voren een afspraak via 14 0488.

2. Zienswijzen

Het indienen van zienswijzen is mogelijk door belanghebbenden tenzij in de publicatie anders is aangegeven. U kunt ook contact opnemen met de betreffende afdeling.

Zienswijzen kunt u schriftelijk of mondeling bekend maken. Mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders. Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens niet bij derden bekend worden, dan dient u dat kenbaar te maken.

3. Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift indienen is mogelijk binnen een termijn van zes weken na de datum waarop het besluit verzonden is. Het bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal eisen:

 • De bezwaarmaker moet worden aangemerkt als belanghebbende
 • Het is voorzien van een handtekening van de bezwaarmaker
 • Het is voorzien van de naam en het adres van de bezwaarmaker
 • Het is voorzien van de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt
 • Het is voorzien van een inhoudelijke onderbouwing ofwel de gronden van bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet.

Het bezwaarschrift is gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat kunnen zijn: de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het bestuursorgaan vraagt vervolgens nader advies aan een door het gemeentebestuur ingestelde onafhankelijke commissie bezwaar en beroep. Over de termijnen die worden gehanteerd bij het behandelen van het bezwaarschrift wordt u nader geïnformeerd.

Het correspondentieadres is in alle gevallen: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

4. Voorlopige voorziening Rechtbank

In geval er spoedeisend belang is, kunt u de bestuursrechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te nemen. Dit kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besteden besluit niet.

Het adres van de voorzieningenrechter is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

5. Beroep bij de Rechtbank

U kunt een beroep bij de bestuursrechter indienen binnen een termijn van zes weken na de datum waarop het besluit verzonden is. Het beroepsschrift moet voldoen aan een aantal eisen:

 • De indiener van het beroep moet worden aangemerkt als belanghebbende
 • Het beroep is voorzien van de naam, het adres en een handtekening van de indiener van het beroep
 • Het beroep is voorzien van de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep wordt ingesteld
 • Het is voorzien van een inhoudelijke onderbouwing ofwel de gronden van bezwaar
 • Een kopie van het bestreden besluit van de gemeente is meegestuurd

Het adres van de bestuursrechter is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Digitaal instellen van beroep: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

6. Voorlopige voorziening Raad van State

In geval er spoedeisend belang is, kunt u de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te nemen. Dit kan alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet.

Het adres van de Raad van State is: Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

7. Beroep bij Raad van State

U kunt een beroep bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen binnen een termijn van zes weken na de datum waarop het besluit verzonden is. Het beroepsschrift moet voldoen aan een aantal eisen:

 • de indiener van het beroep moet worden aangemerkt als belanghebbende
 • het is voorzien van een handtekening van de indiener van het beroep
 • het is voorzien van de naam en het adres van de indiener van het beroep
 • het is voorzien van de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep wordt ingesteld
 • het is voorzien van een inhoudelijke onderbouwing ofwel de gronden van bezwaar
 • een kopie van het bestreden besluit van de gemeente is meegestuurd

Het adres van de Raad van State is: Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Accordion item is ingeklapt

Als gemeente Neder-Betuwe van plan is om gronden te verkopen, te verhuren, te bezwaren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Lees hier meer over voorgenomen gronduitgifte.

Accordion item is ingeklapt

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat voor eenieder ter inzage ligt de Subsidieregeling ‘Groene Schoolpleinen Neder-Betuwe’.

Deze regeling maakt het mogelijk dat scholen van de gemeente Neder-Betuwe subsidie aanvragen voor het vergroenen van schoolpleinen.

Inzageperiode: 1 maart 2024 t/m 12 april 2024

Inzageplaatsen:

 • analoog: tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe bij de receptie, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden
 • digitaal: De conceptregeling is digitaal in te zien via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De digitale documenten kunt u inzien via de koppeling ‘Bekijk documenten’ bij deze publicatie (linker kolom).

Tijdens de termijn van terinzagelegging heeft iedereen de mogelijkheid schriftelijk of mondeling een inspraakreactie te geven, vragen te stellen, opmerkingen te maken en wensen naar voren te brengen; deze worden beoordeeld en eventueel meegenomen in de vervolgprocedure.

Wie een reactie mondeling kenbaar wil maken, kan hiervoor een afspraak maken bij de gemeente via telefoonnummer: 14 0488.

Voor aanvullende informatie: Fysieke Pijler, Dhr. E. van Rijswijk of Dhr. P. van den Blink

Opheusden, 1 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe