Voorgenomen gronduitgiften

Als gemeente Neder-Betuwe van plan is om gronden te verkopen, te verhuren, te bezwaren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Dit om iedereen gelijke kansen te geven. Onder 'Voorgenomen uitgiften' maakt gemeente Neder-Betuwe bekend welke gronden zij van plan is uit te geven. Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar grondgebruik@nederbetuwe.nl.

Bent u ook gegadigde?

Vindt u dat u hiervoor ook in aanmerking komt? Stuur dan binnen twintig dagen na publicatie van de voorgenomen uitgifte een bericht naar grondgebruik@nederbetuwe.nl. Geef in dit bericht aan waarom u meent ook voor de voorgenomen uitgifte in aanmerking te komen.

Niet of te laat gereageerd?

Als u niet binnen 20 dagen reageert op een voorgenomen uitgifte, dan vervalt uw recht om tegen het besluit en het aangaan van de overeenkomst in rechte op te komen of een schadevergoeding te vorderen.

Wat gebeurt na 20 dagen?

Als binnen 20 dagen na de publicatie van een voorgenomen uitgifte geen bericht is ontvangen, dan kan het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst. Wij houden deze twintig dagen aan, omdat anders gemeente Neder-Betuwe en haar contractpartijen onredelijk worden benadeeld.

Gemeente Neder-Betuwe publiceert de voorgenomen uitgiften van gronden in Hét Gemeentenieuws (editie Rhenen-Neder-Betuwe en op www.nederbetuwe.nl/voorgenomen-uitgiften. Met deze publicatie geeft gemeente Neder-Betuwe uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voorgenomen uitgiften

Hieronder treft u de voorgenomen uitgiften. Indien hier geen informatie staat, is er momenteel geen sprake van een voorgenomen uitgifte.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. voor de verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nummer 1102 (ged.) en 727 (ged.), meteen oppervlakte van 445 m2. De grond wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een parkeerterrein.

Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de koop van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verkoopt aan aangrenzende eigenaren. Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. is de enige (indirect) aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie K, nummer 1102 (ged.) en 727 (ged.), omdat er tussen de percelen alleen een strook in eigendom van Waterschap Rivierenland ligt. Daardoor is Metaalbedrijf D. van Doorn B.V. naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel in eigendom te verkrijgen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 24 mei 2023

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond van Lijsterhof 9 in Dodewaard.

De gemeente Neder-Betuwe is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met de bewoner van Lijsterhof 9 voor de huur van een perceel gemeentegrond gelegen voor de woning aan Lijsterhof 9, kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1374 (ged.).

De eigenaar van de woning aan Lijsterhof 9 is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van gemeente Neder-Betuwe is de bewoner van Lijsterhof 9 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de huur van het perceel gemeentegrond. De reden hiervoor is dat de gemeente conform haar uitgiftebeleid alleen gronden verhuurd aan aangrenzende eigenaren. De bewoner van Lijsterhof 9 is de enige aangrenzende eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Dodewaard, sectie C, nummer 1374 (ged.). Daardoor is de bewoner van Lijsterhof 9 naar mening van de gemeente op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige gegadigde om dit perceel te huren. Ten overvloede wijzen wij u erop dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Gepubliceerd op 17 mei 2023.

Accordion item is ingeklapt
Plattegrond In 't Land 3.

De gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om een strook gemeentegrond gelegen voor In ’t Land 3 te Opheusden, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 5569 (ged.), ter grootte van circa 95 m2 te ruilen tegen een strook grond gelegen naast In ’t Land 3 te Opheusden, kadastraal bekend, gemeente Opheusden, sectie C, nummer 3467 (ged.), ter grootte van circa 132 m2.

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de ruilovereenkomst in aanmerking komt. De eigenaar van de woning aan In ’t Land 3 in Opheusden heeft de strook gemeentegrond reeds in gebruik en is de enige partij die de strook grond (berm) gelegen naast de openbare weg kan overdragen aan de gemeente. De gemeente meent daarom dat dit de enige serieuze gegadigde is om de strook gemeentegrond in te verkrijgen door ruiling.

Gepubliceerd op 10 mei 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om één op één een strook grond te verkopen aan Liander N.V. ten behoeve van de bouw van een transformatorstation. Het perceel grond is gelegen nabij Schenkhofstraat 6a te Kesteren, kadastraal bekend gemeente Kesteren, sectie E, nummer 1730 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 27 m2.

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd, omdat dit ten behoeve is van haar inwoners en bedrijven is. Hiervoor is het nodig om een transformatorstation te plaatsen. Liander N.V. is voor het plaatsen van het transformatorstation afhankelijk van bovengenoemd perceel. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een transformatorstation, als onderdeel van het elektriciteitsnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende aanvraag gaat de gemeente ervan uit dat Liander N.V. de enige geïnteresseerde is om het perceel grond aan te kopen. De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om op het perceel grond te verkrijgen.

Gepubliceerd op 25 april 2023.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe heeft het voornemen om één op één een strook grond te verkopen aan Liander N.V. ten behoeve van de uitbreiding van een transformatorstation. Het perceel grond is gelegen nabij Tielsestraat 112 te Kesteren, kadastraal bekend gemeente Opheusden, sectie C, nummer 4789 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 11 m2.

De gronduitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een elektriciteitsnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een elektriciteitsnetwerk wordt aangelegd, omdat dit ten behoeve is van haar inwoners en bedrijven is. Hiervoor is het nodig om het transformatorstation uit te breiden. Liander N.V. is voor het plaatsen van het transformatorstation afhankelijk van bovengenoemd perceel. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de uitbreiding van een transformatorstation, als onderdeel van het elektriciteitsnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende aanvraag gaat de gemeente ervan uit dat Liander N.V. de enige geïnteresseerde is om het perceel grond aan te kopen. De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond te verkrijgen

Gepubliceerd op 25 april 2023.