De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt alle wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat we buiten zien, horen en ruiken. Alle regels en voorschriften van de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, die gaan over de fysieke leefomgeving, vallen onder deze wet. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties, bedrijven en overheden.

Waarom een Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft als doel om onze leefomgeving te verbeteren. Deze wet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. Deze moet veilig en gezond zijn. Ook moet de leefomgeving ruimte bieden aan de ontwikkeling van slimme, goede en duurzame ideeën van inwoners en ondernemers.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Inwoners en ondernemers merken waarschijnlijk weinig van de nieuwe wet.

Alleen als zij iets willen doen of veranderen in de fysieke leefomgeving. Denk daarbij o.a. aan bouwen of verbouwen van een woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een oprit, het organiseren van een evenement of het uitbreiden of starten van een bedrijf.

Ook kunnen zij te maken krijgen met de Omgevingswet als iemand anders iets wil veranderen in hun omgeving. Zij worden dan gevraagd om hun mening te geven.

Voor professionals bij de overheid, adviesbureaus en bouwbedrijven verandert er wél veel. De instrumenten en regels waar zij mee werken, staan in een heel ander stelsel. De integratie van wetten is ook doorgevoerd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Daarin kunnen aanvragen en meldingen worden ingediend en kan men zien welke regels er voor de leefomgeving gelden.

Nieuwsbrief over de Omgevingswet

Download hier (PDF, 1,55 mb) de nieuwsbrief van de Omgevingsdienst Rivierenland voor uitgebreide informatie over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor nieuwbouw.

Omgevingsloket Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Inwoners en ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2024 een vergunning aanvragen of een melding doen bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Heeft u een plan of idee voor uw omgeving? Wilt u een woning of bedrijfsgebouw bouwen of verbouwen? Wilt u een uitrit aanleggen of een boom kappen? Wilt u een evenement organiseren of een bedrijf starten? Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden en wat u moet doen. De ODR neemt de vergunningsaanvraag of melding in behandeling.

Participatie bij de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen inwoners meer mogelijkheden om mee te praten over bouwprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. Inwoners worden hierbij betrokken via participatie. Tot nu toe organiseerde de gemeente meestal zelf het participatieproces, maar door de komst van de Omgevingswet verandert dit.

Adviesrecht raad

Onder de Wet ruimtelijke ordening kon het college van burgemeester en wethouders alleen vergunning verlenen (met buitenplanse afwijking) als de gemeenteraad een Verklaring van Geen Bedenkingen (VvGB) had afgegeven. Onder de Omgevingswet heeft de gemeenteraad gevallen aangewezen waarin een bindend adviesrecht van de raad nodig is om af te wijken van het omgevingsplan.

De gemeenteraad heeft aangegeven om bij initiatieven, die in strijd zijn met omgevingsplan, gebruik te maken van het adviesrecht. Klik hier voor het raadsbesluit.

Accordion item is ingeklapt
  • Er is één wet: de Omgevingswet. Dit betekent minder regels, meer samenhang en meer overzicht.
  • Alle aanvragen en meldingen gaan voortaan via één digitaal loket: het Omgevingsloket. Alle regels van de gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk staan hierin op één plek. Dit geeft overzicht van bestaande plannen en regels voor een bepaalde locatie of bepaald gebied. Zo is snel duidelijk of een idee haalbaar en wenselijk is. Ook is snel duidelijk of een vergunning of melding vereist is.
  • De beslistermijn bij een vergunningaanvraag is korter. Dit wordt maximaal 8 weken, als het voortraject goed doorlopen is en als de aanvraag compleet is. Is de vergunningaanvraag complexer, dan valt de aanvraag onder een uitgebreide procedure, waarvoor de beslistermijn langer is.
  • Mensen die in een gebied wonen of werken mogen meedenken over plannen en projecten. In het participatiebeleid van de gemeente ligt vast wanneer en hoe de omgeving betrokken moet worden. Inwoners en ondernemers worden bij plannen betrokken, zo is er meer ruimte voor lokaal maatwerk, eigen initiatief en regie voor inwoners.
  • Ondernemers doen hun milieumeldingen voortaan via het Omgevingsloket en niet meer via de AIM-module.