Projectbesluit (Rijk, provincies en waterschappen)

Complexe projecten

Het projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk voor het mogelijk maken van vaak complexe projecten met een publiek belang. Het gaat om grote projecten: spoorwegen, snelwegen, vaarwegen, grootschalige opwek van energie en hoogspanningsnetten, gas- en pijpleidingen, enz.

Publiek-private projecten

Het kan ook gaan om private initiatieven die samenvallen met publieke doelen voor de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwe natuur of energie-infrastructuur in samenwerking met een private initiatiefnemer. In sommige gevallen is een projectbesluit verplicht.

Overgangsrecht

Het projectbesluit vervangt het tracébesluit uit de Tracéwet, het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het projectplan uit de Waterwet. Voor deze oude instrumenten geldt overgangsrecht.

Gemeenten nemen geen projectbesluit

Gemeenten kunnen geen projectbesluit vaststellen. De gemeente kan op basis van een projectbesluit wel wijzigingen aanbrengen in het omgevingsplan. Het gaat dan vaak om een gemeentelijk project van publiek belang.