Omgevingswet: 6 kerninstrumenten

De Omgevingswet heeft 6  kerninstrumenten voor het benutten en beschermen van de leefomgeving:

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Neder-Betuwe schetst een toekomstbeeld met belangrijke waarden, die Neder-Betuwe kenmerken en wil behouden en versterken voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast schetst de Omgevingsvisie ook een beeld waar we de komende jaren aan willen werken.

Programma

In programma's formuleren gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk beleid en maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het beleid en de maatregelen zijn gericht op bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening. Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één Omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

Algemene rijksregels

Algemene rijksregels zijn nodig voor de werking van de Omgevingswet. Deze regels vormen de basis voor de instrumenten en de taken en bevoegdheden van overheden. De regels bevatten ook kwaliteitsnormen voor de leefomgeving die het Rijk stelt in omgevingswaarden.

Omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren.

Projectbesluit

Het projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het Rijk voor het mogelijk maken van vaak complexe projecten met een publiek belang. Het gaat om grote projecten:  spoorwegen, snelwegen, vaarwegen, grootschalige opwek van energie en hoogspanningsnetten, gas- en pijpleidingen, enz.