Programma

Een programma onder de Omgevingswet is een flexibel beleidsinstrument om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken met beleid en maatregelen. Een programma richt zich op een onderwerp, een bepaalde bedrijfssector of een gebied.

Maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit

In programma's formuleren gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk beleid en maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het beleid en de maatregelen zijn gericht op bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Bij een aantal programma's is het doel van die maatregelen het bereiken van omgevingswaarden. In het programma staan beleidsregels, financiën, communicatie, participatie, convenanten, projecten of regels om de doelstellingen te bereiken.

Vier soorten programma's

  • Verplichte Europese programma's  (bv. Beheerplannen N2000-gebieden)
  • Verplicht programma bij overschrijden omgevingswaarde (bv. Overschrijding wettelijke geluidsnormen)
  • Programmatische aanpak (bv. Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit)
  • Vrijwillig programma (bv. Gemeentelijk rioleringsprogramma)

Programma van meerdere overheden

Een programma kan door meerdere overheden (provincie, gemeente, waterschap) gezamenlijk worden opgesteld om samen doelstellingen te behalen. Het programma geldt dan voor al die overheden.

Twee vrijwillige programma’s in Neder-Betuwe

Participatie met de samenleving

Inwoners en ondernemers worden via participatie betrokken bij het opstellen en de uitvoering van een programma. Door de participatie halen we informatie, meningen en ideeën op en krijgen we betere plannen voor de fysieke leefomgeving. Bij de uitvoering van een programma wordt ook samengewerkt met ketenpartners (bv. Avri of de Omgevingsdienst), ondernemers en inwoners. Een programma kan inwoners en bedrijven stimuleren om activiteiten te doen die helpen om de doelstellingen te halen.

Collegebesluit

Het college neemt het besluit over een programma. Er staat geen beroep open tegen de vaststelling van een programma.