Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit.

Accordion item is ingeklapt

(Ver)bouwplannen worden in onze gemeente, naast de landelijke Woningwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, getoetst aan:

 • het bestemmingsplan
 • de welstandsnota 
 • de monumentenverordening
 • de bouwverordening
 • overige beleidsnotities

De omgevingsvergunning voegt ruim 25 vergunningen samen. Vaak volstaat daarom deze ene vergunning. Maar soms heeft u nog een vergunning nodig die niet meegaat in de omgevingsvergunning. Een terras- of evenementenvergunning moet u bijvoorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toestemming nodig van het Waterschap. In bepaalde gevallen mag u uw activiteit uitvoeren zonder een vergunning aan te vragen. Het is daarom verstandig om vooraf contact te hebben over uw plannen.

Accordion item is ingeklapt

Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, moeten we de vergunning van rechtswege verlenen.

Complexere aanvragen, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij u een monument verbouwt, volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook kunnen we deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure wordt de vergunning echter niet van rechtswege verleend.

Accordion item is ingeklapt

Kijk hiervoor op de pagina van Belastingen, WOZ en leges.

Accordion item is ingeklapt

Omgevingsvergunningen worden gepubliceerd. Hierdoor weet u wat er speelt bij u in de buurt en kunt u eventueel bezwaar maken tegen de plannen.

Ingediende plannen publiceert de gemeente wekelijks op:

Daarnaast kunt u de ingediende aanvragen omgevingsvergunning op afspraak inzien.

Inzage kan wenselijk zijn als u overweegt bezwaar te maken tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Binnen 6 weken nadat een besluit is afgegeven op de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, kunt u bezwaar maken.

Accordion item is ingeklapt

Als u asbest wilt verwijderen dan moet u hiervoor een melding doen. Klik hier voor meer informatie over het verwijderen van asbest.

  Accordion item is ingeklapt

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden. Via Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit. Aan de sloopwerkzaamheden worden voorwaarden gesteld. Hieraan moet u zich houden.

  Termijnen

  Vier weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. Voor sommige sloopwerkzaamheden geldt dat u die uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moet melden. Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

  Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • Eenvoudige aanvragen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, moeten we de vergunning van rechtswege verlenen.
  • Complexere aanvragen, waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij u een monument verbouwt, volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook kunnen we deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure wordt de vergunning echter niet van rechtswege verleend.

  Aanvullende informatie

  Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Gaat u een dak slopen waar asbest in zit? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

  Accordion item is ingeklapt

  In veel gevallen is het uiterlijk van het monument beschermd en mag dus niet zonder omgevingsvergunning een veranderingen ondergaan. In enkele gevallen is ook het interieur beschermd. Wat er is beschermd is weergegeven in de redengevend beschrijving van het monument. U dient dan een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke commissie ruimtelijke kwaliteit. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder Betuwe uit.

  Kijk voor meer informatie over monumenten ook op deze pagina.

  Accordion item is ingeklapt

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl.

  Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. U krijgt dan direct te zien of u een vergunning nodig heeft, welke vergunning dit is en welke eisen er zijn.

  Overleg vooraf met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of info@odrivierenland.nl (www.odrivierenland.nl) en in geval uw verzoek niet direct past binnen het bestemmingsplan met de gemeente via 14-0488  over uw plannen.

  Vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket online of via het formulier bovenaan deze pagina.