Kappen van bomen

Wanneer u een boom wilt kappen, heeft u daarvoor mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Regels omtrent het bewaren en verwijderen van bomen en houtopstanden zijn opgenomen in artikel 4.10  t/m 4.12 van de algemene plaatselijke verordening.

Algemeen is het is verboden zonder een omgevingsvergunning een boom of houtopstand te vellen of te doen vellen.

U heeft geen vergunning nodig voor:

 1. Bomen met een doorsnede kleiner dan 40 centimeter gemeten op 1.30 m hoogte gerekend vanaf het maaiveld.
 2. Coniferen en andere naaldbomen.
 3. Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot.
 4. Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.
 5. Bomen die in kwekerijen worden geteeld (zogenaamd kweekgoed).
 6. Fruitbomen en windschermen om boomgaarden.
 7. Het vellen van een houtopstand als de burgemeester hiertoe toestemming verleent in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen.

Accordion item is ingeklapt
 • De gemeente kan voorwaarden bepalen voor het herplanten van bomen.
 • Alleen de eigenaar van een boom kan een kapvergunning aanvragen. Uw aanvraag beoordelen wij op het volgende:
  • Heeft de boom voldoende ruimte om te groeien?
  • Zijn er groeistoornissen of is de boom ziek?
  • De afstand van de boom tot de erfgrens.
  • Onder welke waarderingscategorie valt de boom?:
   • betekenis van de boom
   • landschap, stads- en dorpsschoon
   • relatie met omgeving cultuurhistorische waarde

Accordion item is ingeklapt

Maximaal acht weken met een verdagingsmogelijkheid van nog eens acht weken.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2023: € 36,15

Accordion item is ingeklapt

Controleer met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl of u een kapvergunning moet aanvragen.

  Accordion item is ingeklapt

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland via telefoonnummer 0344-579314 of kijk op de website van Omgevingsdienst Rivierenland.