Buurthuis of kantine exploiteren

Wanneer u een buurthuis of een (sport)kantine overneemt, verplaatst of beëindigt, bent u verplicht dit schriftelijk aan de gemeente te melden. De gemeente is dan op de hoogte wie zij kan aanspreken.

Als u een buurthuis, sportkantine of soortgelijk maatschappelijk gebouw wilt oprichten of beheert, krijgt u te maken met verschillende plaatselijke regels en landelijke wetgeving.

Accordion item is ingeklapt

Er gelden speciale regels voor verenigingen en stichtingen die zich richten op  activiteiten van:

 • recreatieve,
 • sportieve,
 • sociaal-culturele,
 • educatieve,
 • levensbeschouwelijke of
 • godsdienstige aard.
 1. U moet een alcoholvergunning aanvragen.
 2. U hebt twee personen nodig die op de alcoholvergunning vermeld worden die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH-verklaring), leeftijd minimaal 21 jaar. Deze hoeven niet persé altijd in de kantine of het clubhuis aanwezig te zijn.
 3. Barvrijwilligers moeten een instructie volgen over verantwoord alcohol schenken (zie www.alcoholinfo.nl ). In de kantine moet altijd een lijst van deze geïnstrueerde barvrijwilligers aanwezig zijn.
 4. De vereniging moet tijdens een algemene ledenvergadering een bestuursreglement vaststellen die daarna ondertekend wordt door het bestuur. Een voorbeeld hiervan vindt u hier.
  De bepalingen die hierin worden vastgelegd, moeten worden nageleefd.

Omdat verenigingen bij het beheren van een kantine/clubhuis gunstige voordelen genieten (fiscaal, subsidie, vrijwilligers e.d.), heeft de Alcoholwet ook bepaald dat er geen oneerlijke concurrentie mag ontstaan ten opzichte van de reguliere horeca. In onze gemeente zijn diverse commerciële horecabedrijven gevestigd. Om die reden verbindt de gemeente aan de alcoholvergunning een aantal beperkingen in het verstrekken van alcohol:

 • niet voor bijeenkomsten met een persoonlijk karakter (feesten, bruiloften en partijen).
 • alleen alcoholverstrekking één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de stichting/vereniging, maar niet buiten de vastgestelde schenktijden. Zie onderstaand schema voor de schenktijden.
 • geen verhuur aan derden.
 • geen reclame maken voor andere horeca-activiteiten dan die zijn toegestaan.

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, afdeling 8a.

Kijk ook op de website van FrisValley.

Accordion item is ingeklapt

Inrichtingen die in beheer zijn bij een rechtspersoon met een sportieve doelstelling:

 • maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 24.00 uur
 • zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

Inrichtingen die in beheer zijn bij een rechtspersoon met een sociaal-culturele doelstelling die zich bovendien richt op doelgroep senioren/volwassenen:

 • Maandag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 23.00 uur
 • Vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

Overige instellingen

 • Maandag tot en met donderdag van 15.00 uur tot 23.00 uur
 • Vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00 uur tot 24.00 uur

Accordion item is ingeklapt

Deze schenktijden zijn vastgelegd in de Alcoholwetvergunning voor de sportkantine, het clubhuis of dorpshuis als deze door een vereniging of stichting wordt geëxploiteerd.

De burgemeester kan een ontheffing verlenen van deze schenktijden, maar gaat daar terughoudend mee om.

In zijn ‘Beleidsregel openbare inrichtingen (horeca) en alcoholverstrekking 2022’ heeft de burgemeester hierover het volgende bepaald:

“Het belang van omwonenden bij een prettige woon- en leefsituatie en het tegengaan van oneerlijke concurrentie weeg ik zwaar ten opzichte van het belang om incidenteel af te wijken van de gestelde schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen. In navolging van de toelichting die de gemeenteraad heeft gegeven bij artikel 2:34f van de APV en het kader dat is benoemd in het Preventie- en Handhavingsplan ter uitvoering van de Alcoholwet hanteer ik de volgende lijn.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing schenktijden (artikel 2:34f) dient de exploitant bij zijn aanvraag het volgende aan te tonen:

 1. De ontheffing van de schenktijden is noodzakelijk om de activiteit mogelijk te maken en past niet binnen de reguliere schenktijden.
 2. Er is sprake van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard direct verbonden met de statutaire doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon zoals een vrijwilligersfeest, afsluiting van een jaarlijks toernooi, viering kampioenschap, jubileum van de vereniging of een seizoensafsluiting met een maximum van zes keer per kalenderjaar.”

Kosten

Bij een aanvraag voor zo een ontheffing worden geen legeskosten in rekening gebracht (vrijstelling leges conform Legesverordening artikel 4 lid 2)

Wetgeving

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de horeca-contactpersoon om uw vragen voor te leggen of om samen de formulieren in te vullen via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij