Alcoholvergunning

Als u in uw bedrijf of (sport)kantine alcoholhoudende dranken verstrekt, hebt u een vergunning nodig op grond van de Alcoholwet.

Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Alcoholwet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines en slijterijen.

Accordion item is ingeklapt
 • als u een zaak wilt starten
 • als de ondernemingsvorm wijzigt
 • als de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt of als er bijvoorbeeld een terras wordt toegevoegd.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanvragen van een alcoholvergunning gebruikt u de volgende aanvraagformulieren:

 • BEDRIJF: aanvraagformulier alcoholvergunning (PDF, 269 kb) en verklaring leidinggevende(n) (PDF, 191 kb)
 • VERENIGING/STICHTING: aanvraagformulier alcoholvergunning (PDF, 249 kb) en verklaring leidinggevende(n) (PDF, 185 kb)
  De Alcoholwet heeft bijzondere regels gesteld voor een rechtspersoon, niet zijnde een n.v. of b.v., die zich richt op activiteiten van
  • recreatieve
  • sportieve
  • sociaal-culturele
  • educatieve
  • levensbeschouwelijke of
  • godsdienstige aard

  Bij deze horecabedrijven gaat het om een ondergeschikte nevenactiviteit die geen concurrerende rol mag spelen ten opzichte van de reguliere horeca. Aan de alcoholvergunning worden beperkende voorwaarden verbonden zoals bepaald in het vergunningenbeleid horeca.

Accordion item is ingeklapt

Per 1 april 2024 hoeft voor een slijtersbedrijf geen melding gemaakt te worden van een nieuwe leidinggevende. Wel moet de tijdens openingstijden aanwezige leidinggevende voldoen aan de eisen die de Alcoholwet aan leidinggevenden stelt (zie verder op deze pagina onder ‘Eisen leidinggevenden’).

Voor een horecabedrijf geldt dat u een wijziging van leidinggevende(n) binnen één maand dient aan te melden bij de gemeente. De aangemelde leidinggevende mag, nadat u de ontvangstbevestiging van uw melding van de gemeente hebt ontvangen, onmiddellijk als leidinggevende actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw alcoholvergunning. De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet). Dit betekent dat uw alcoholvergunning uit twee delen bestaat: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevenden.

Via dit formulier (PDF, 194 kb)  doet u de melding, voorzien van de volgende bijlagen per leidinggevende:

 • Een verklaring leidinggevende door de persoon zelf ingevuld en ondertekend. Dit formulier kunt u hier downloaden (PDF, 205 kb).
 • Een kopie van voor- en achterzijde van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe leidinggevende. Dit moet een paspoort of identiteitskaart zijn, dus geen rijbewijs.
 • Een bewijs dat de leidinggevende geregistreerd staat in het landelijke register Sociale Hygiëne. Dit mag een screenshot zijn van de registratie vanaf de website.
 • Een kopie arbeidsovereenkomst.

Eisen leidinggevenden

Leidinggevenden van een horecabedrijf en slijterij moeten voldoen aan de volgende eisen (volgens artikel 8 van de Alcoholwet):

 • 21 jaar of ouder;
 • van onbesproken levensgedrag;
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne als bewijs van voldoende kennis over het gebruik en de invloed van alcohol en over veiligheid èn als zodanig geregistreerd staan in het landelijk Register Sociale Hygiëne.

Wanneer de leidinggevenden aan de eisen voldoen worden ze bijgeschreven op het aanhangsel.

Accordion item is ingeklapt
 • (Kopie) identiteitsbewijs van alle personen die op de vergunning komen te staan en de vennoten of bestuurders (ook van verenigingen, stichtingen)
 • Huurcontract, pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand 
 • kopie verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle personen die op de vergunning komen te staan (ook alle bestuurders van b.v. en vennoten van een vof). 
 • Arbeidsovereenkomsten personeel / beheerder
 • Ingevulde en ondertekende 'verklaring(en) leiddinggevende'
 • Ingevuld vragenformulier Wet Bibob (PDF, 327 kb)

Meer informatie hierover leest u in de folder Wet Bibob (PDF, 110 kb).

Voor verenigingen en stichtingen daarnaast nog: 

 • Bestuursreglement, vastgesteld en ondertekend door bestuur Tevens een kopie van de notulen van de vergadering waarin deze is vastgesteld. Een voorbeeld bestuursregelement vindt u hier (PDF, 78kb).
 • Lijst met barvrijwilligers die een (IVA)instructie verantwoord alcohol schenken hebben gevolgd.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u de aanvraagformulieren hebt ingevuld en de benodigde bijlagen verzameld, kunt u een afspraak maken met de horecacontactpersoon voor het inleveren ervan. Voordeel hiervan is dat meteen gecontroleerd wordt of alle gegevens compleet zijn, openstaande vragen beantwoord worden en u eventueel gezamenlijk ontbrekende zaken kunt aanvullen.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024:

 • Vergunning: € 936,60
 • Gewijzigde vergunning na verbouwing of toevoegen terras: € 328,32
 • Melding leidinggevende: € 293,53