Gemeentelijke organisatie

De medewerkers van de gemeentelijke organisatie bereiden de besluiten van de gemeente voor en zorgen voor uitvoering ervan. Daarnaast voeren zij de wettelijke taken van de gemeente uit. De leiding van de gemeentelijke organisatie is in handen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, mevrouw N. de Geus - de Bruijn.

De organisatie van Neder-Betuwe bestaat uit de drie afdelingen Fysieke Pijler, Sociale Pijler en Bedrijfsvoeringspijler. Elke afdeling wordt aangestuurd door een manager en een adjunct-manager. Klik hier voor het organigram (PDF, 72kb) van de gemeente, waarin de teams van de pijlers zijn opgenomen. Klik hier voor het Sociaal Jaarverslag van 2022.

Neder-Betuwe werkt al jaren intensief samen met andere gemeenten in gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Een bekend voorbeeld is de afvaldienst Avri die van de acht gemeenten in Rivierenland is. Samen de afvalinzameling regelen bespaart veel geld en is dus goed voor uw portemonnee. De Avri kan op deze manier ook investeringen doen en met moderne middelen een goede kwaliteit afvalinzameling bieden. Een gemeente zou dit alleen nooit kunnen opbrengen. Voorbeelden van andere regionale samenwerkingsverbanden – en dus eigendom van de deelnemende gemeenten – zijn Regionaal Archief Rivierenland, Werkzaak, GGD Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Onze afdelingen zorgen ervoor dat de afstemming tussen gemeente en regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt.

Hieronder leest u de taken van onze afdelingen en werkeenheden. Daarbij staat steeds vermeld via welke regionale samenwerkingsverbanden met andere gemeenten wordt samengewerkt.

Accordion item is ingeklapt

Werkveld: ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondzaken, vastgoedbeheer, gebouwenbeheer, milieu, verkeer en vervoer, recreatie, economische zaken, beheer, onderhoud en calamiteiten binnen de openbare ruimte, civieltechnische werken, gladheid- en ongediertebestrijding en vergunningverlening.

Relatie met regionale samenwerkingsverbandenRegio RivierenlandAvriRecreatieschap Nederrijn, Lek en WaalWaterbedrijf VitensOmgevingsdienst Rivierenland.

Accordion item is ingeklapt

Werkveld: onderwijs, welzijn, sport, jeugdzaken, volksgezondheid, cultuur, Kernpunten welzijn wonen werk en zorg, wijk- en buurtcoördinatie, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en accommodatiebeleid voor sport, welzijn en onderwijs.

Relatie met regionale samenwerkingsverbandenRegio RivierenlandWerkzaak RivierenlandGGD Gelderland-Zuid.

Accordion item is ingeklapt

Werkveld: Gemeentewinkel, receptie, telefonie, burgerlijke stand, naturalisatie, belastingen, WOZ, verkiezingsaangelegenheden, facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, archivering, ICT, juridische zaken, verzekeringen, inkoop- en aanbestedingsadvies, communicatie, voorlichting, financieel beleid, financieel advies, personeelsbeleid, personeelsadministratie, secretariële ondersteuning college en directie, representatie, controle en toezicht op rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid, informatiebeveiliging en AO/IC.

Relatie met regionale samenwerkingsverbanden: Regionaal Archief RivierenlandBank Nederlandse Gemeenten en Regio Rivierenland.

Accordion item is ingeklapt

Onze gemeente participeert in:

Industrieschap Medel

Bedrijvenpark Medel ligt in de gemeente Tiel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de A15. Het terrein wordt ontwikkeld door het Industrieschap Medel. Hierin hebben bestuurders van onze gemeente en de gemeente Tiel zitting.

De uitstekende infrastructuur betekent optimale bereikbaarheid, de kracht van Bedrijvenpark Medel. Bovendien blijft Medel een ‘groene knoop’ in het landschap: een duurzaam bedrijventerrein met landschappelijke waarde. Kortom, een toplocatie voor ondernemend Rivierenland.

CV Casterhoven

Aan de zuidkant van Kesteren wordt de nieuwe woonwijk Casterhoven gerealiseerd. In totaal komen er circa 600 woningen. De drie partijen gemeente Neder-Betuwe, bouwbedrijf Gebroeders van Wanrooij BV en Van Grootheest Projekten BV participeren op gelijke basis in de commanditaire vennootschap voor de ontwikkeling van deze wijk.

Vitens

De gemeente bezit aandelen in Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland.

Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente bezit aandelen in de BNG. Via twaalf 'verbonden partijen' (samenwerkingsverbanden) werkt de gemeente samen met andere partijen om onze lokale ambities en doelen te bereiken.

Accordion item is ingeklapt

Via 'verbonden partijen' (samenwerkingsverbanden) werkt de gemeente samen met andere partijen om onze lokale ambities en doelen te bereiken.

Waarom samenwerking?

De gemeente Neder-Betuwe werkt al jaren intensief samen met andere gemeenten. Net als onze eigen organisatie dragen deze samenwerkingsverbanden bij aan het realiseren van onze lokale doelen en ambities. Samenwerkingsverbanden dienen dus een publiek belang.

De organisaties waarin wij deelnemen, dus onze verbonden partijen, maken voor ons beleid of voeren voor ons beleid uit. In principe zouden wij dat ook zelf kunnen doen. Er zijn vier redenen waarom wij een aantal van onze taken toch door een verbonden partij laten oppakken:

 • via samenwerkingsverbanden kan worden samengewerkt aan beleidsuitdagingen die gemeentegrensoverschrijdend zijn of die voor meerdere gemeenten van groot belang zijn;
 • sommige taken vragen specialistische kennis die onze eigen organisatie niet kan bieden;
 • het beleggen van taken bij een samenwerkingsverband kan efficiënter/goedkoper zijn dan de taken in de eigen organisatie te beleggen, waardoor voor minder geld minstens dezelfde (maar vaak een hogere) kwaliteit geleverd kan worden;
 • voor sommige beleidsterreinen is het wettelijk verplicht om een samenwerkingsverband op te richten.

Een bekend voorbeeld is de afvaldienst Avri die van de tien gemeenten in Rivierenland is. Samen de afvalinzameling regelen bespaart veel geld en is dus goed voor uw portemonnee. Avri kan op deze manier ook investeringen doen en met moderne middelen een goede kwaliteit afvalinzameling bieden. Een gemeente zou dit alleen nooit kunnen opbrengen. Voorbeelden van andere regionale samenwerkingsverbanden – en dus eigendom van de deelnemende gemeenten – zijn Regionaal Archief Rivierenland, Werkzaak, GGD Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Onze ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat de afstemming tussen gemeente en regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt.

Wat is een verbonden partij precies?

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft:

 • de gemeente financiert (samen met de andere deelnemers) de verbonden partij. Mocht de verbonden partij onverhoopt failliet gaan of zijn financiële verplichtingen niet na kunnen komen, dan is de gemeente aansprakelijk;
 • de gemeente is (via bijvoorbeeld de burgemeester, een collegelid of een raadslid) vertegenwoordigd in het bestuur van de verbonden partij.

Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS-constructies). Hieronder wordt in het kort op de juridische verschillen ingegaan.

Publiekrechtelijke verbonden partijen

Bij publiekrechtelijke verbonden partijen gaat het vooral om gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen voeren vaak primaire gemeentelijke taken uit. Dikwijls hebben deze een uitvoerend karakter, maar er zijn ook gemeenschappelijke regelingen waarin beleid wordt afgestemd of bepaald.

Gemeenschappelijke regelingen vormen een verlengd lokaal bestuur waarbij de vrijwilligheid van de samenwerking voorop staat (maar voor sommige taken is door de wetgever verplichte samenwerking opgelegd, denk hierbij bijvoorbeeld aan de veiligheidsregio en de omgevingsdienst).

De gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam is de ‘zwaarste’ en meest voorkomende vorm: deze regeling heeft – als enige – rechtspersoonlijkheid en een algemeen bestuur (vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten), dat het dagelijks bestuur controleert. Gemeenten kunnen aan dit openbaar lichaam in principe alle gemeentelijke taken en bevoegdheden overdragen.

Privaatrechtelijke verbonden partijen

Bij privaatrechtelijke verbonden partijen gaat het met name om stichtingen en vennootschappen.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Het publiek- private samenwerkingsverband (PPS) is een bijzondere vorm van een verbonden partij, omdat naast de overheid ook private partijen deelnemen. Een veel voorkomend voorbeeld van een PPS zien we in lokale gebiedsontwikkeling.

Overzicht verbonden partijen

Neder-Betuwe neemt deel in twaalf verbonden partijen, waarvan negen gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke regelingen

Onze gemeenschappelijke regelingen zijn:

 • Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelderland-Zuid
 • Regio Rivierenland
 • Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)
 • Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
 • Regionaal Archief Rivierenland
 • Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Industrieschap Medel
 • Werkzaak Rivierenland

Wij zijn wettelijk verplicht voor onze gemeenschappelijke regelingen een Register gemeenschappelijke regelingen bij te houden. Daar vindt u per gemeenschappelijke regeling meer informatie.

Overige verbonden partijen

Naast bovengenoemde verbonden partijen participeert Neder-Betuwe in drie andere partijen:

 • Casterhoven, een publiek-private samenwerking. Kijk voor meer informatie op www.casterhoven.nl.
 • Waterbedrijf Vitens, een vennootschap. Kijk voor meer informatie op www.vitens.nl.
 • Bank Nederlandse Gemeenten, een vennootschap. Kijk voor meer informatie op www.bng.nl.