Register gemeenschappelijke regelingen

Hieronder leest u informatie over alle gemeenschappelijke regelingen waarbij Neder-Betuwe is aangesloten.

Deze informatie is in lijn met artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze verplicht elke gemeente om in een register per gemeenschappelijke regeling het volgende te vermelden:

 • de deelnemers;
 • de wettelijke (specifieke) voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
 • de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, krachtens de regeling zijn overgedragen;
 • het adres en de plaats van de vestiging;
 • of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Daarnaast melden we per gemeenschappelijke regeling welke Neder-Betuwse bestuurders in het algemeen bestuur zitten. Ook plaatsen we een link naar de tekst van de gemeenschappelijke regeling zoals die nu van kracht is.

Onze gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s zijn gemeenten verplicht een GR in het leven te roepen waarbij bepaalde gemeentelijke taken en bevoegdheden worden overgedragen.

 • Deelnemers: De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Wet veiligheidsregio’s (WVR); Wet ambulancezorg (WAZ); Wet publieke gezondheid (WPG); Wet gemeenschappelijke regelingen; Wet ambulancevervoer; Politiewet 1993
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: De Veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeente te behartigen op de volgende terreinen:
  • brandweerzorg
  • geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
  • rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • ambulancezorg
  • het voorzien in de meldkamerfunctie
  • sociale veiligheid, voor zover het gaat over onderwerpen waarover regionale afstemming gewenst is
 • Taken en bevoegdheden:
  • Op het gebied van veiligheid zijn de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wet Veiligheidsregio’s.
  • Op het gebied van publieke gezondheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen, 2, 5, 5a en 6 van de Wet publieke gezondheidszorg.
  • De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen bij of krachtens de wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.
 • Adres en plaats van de vestiging: Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen; Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Websitewww.vrgz.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Burg. A.J. Kottelenberg

GGD Gelderland-Zuid

 • Deelnemers: De gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Wet publieke gezondheid (WPG); Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: De bevoegdheden ter uitvoering van onder meer: infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg, gezondheidsbevordering, Veilig Thuis, epidemiologie, openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, technische hygiënezorg, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, het uitoefenen van toezicht op organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen, reisadvisering en reisvaccinaties
 • Vestiging Regio Nijmegen: Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen; Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen
 • Vestiging Regio Rivierenland: Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen; Bezoekadres: Kersenbongerd 2, 4003 BW Tiel
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
 • Websitewww.ggdgelderlandzuid.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Weth. W.E.A. van Dijkhuizen

Regio Rivierenland

 • Deelnemers: De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Gemeentewet, Wet milieubeheer
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: Uitvoering van de bijzondere controle ten aanzien van de rechtmatigheid van uitkeringen krachtens sociale zekerheidswetgeving waarvan de uitvoering aan de gemeenten is opgedragen, de instandhouding van een gemeenschappelijk inkoopbureau.
 • Adres en plaats van de vestiging: Postadres: Postbus 137, 4000 AC  Tiel; Bezoekadres: J.S. de Jonghplein 2, 4001 WG  Tiel
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Regio Rivierenland’
 • Actuele regeling: Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
 • Websitewww.regiorivierenland.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Burg. A.J. Kottelenberg

Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)

 • Deelnemers: De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel.
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: behartiging van de afvalverwijdering en afvalverwerking, toezicht en handhaving o.g.v. de ASV en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (wordt als zogenaamde plustaak uitgevoerd).
 • Adres en plaats van de vestiging: Postadres: Postbus 290, 4190 CG  Geldermalsen; Bezoekadres: Meersteeg 15, 4191 NK  Geldermalsen.
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Avri’.
 • Actuele regeling: Gemeenschappelijke regeling Avri en het besluit hierover van de gemeenteraad Neder-Betuwe.
 • Websitewww.avri.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in Algemeen Bestuur: Weth. S.H.R. van Someren

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

 • Deelnemers: De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel alsmede de provincie Gelderland
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: Momenteel zijn Wabo-breed de uitvoeringstaken overgedragen. Het gaat hier met name om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bouwen. Tevens is toezicht op een deel van de Algemene Plaatselijke Verordening overgedragen. De aard en omvang van de overgedragen taken wordt jaarlijks vastgelegd in een werkprogramma.
 • Adres en plaats van de vestiging: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Omgevingsdienst Rivierenland’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland
 • Websitewww.odrivierenland.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Weth. S.H.R. van Someren

Regionaal Archief Rivierenland

 • Deelnemers: De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Zaltbommel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Archiefwet 1995, Archiefbesluit
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers, het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht, de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van instanties die niet bestuurlijk in de regeling participeren en waaraan op contractbasis diensten worden verleend, het stimuleren van de lokale en de regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie relevant bronnenmateriaal op het gebied van de lokale- en regionale geschiedenis
 • Adres en plaats van de vestiging: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Regionaal Archief Rivierenland’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
 • Websitewww.regionaalarchiefrivierenland.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe: Burg. A.J. Kottelenberg in het algemeen bestuur en raadslid E.P. Arends in de beeld- en oordeelvormende vergadering

Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

 • Deelnemers: De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Zaltbommel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Wegenwet
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: De bestuursorganen oefenen binnen de grenzen, getrokken in de Gemeentewet, die bevoegdheden van de regeling en bestuur uit die zij ter vervulling van hun taak behoeven. Het Recreatieschap is één van de drie eigenaren van Uit®waarde, dat de toeristische en dagrecreatieve infrastructuur in het Rivierengebied ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt en ondernemers de ruimte biedt om recreatieve bedrijven op te zetten
 • Adres en plaats van de vestiging: Postadres: Postbus 6139, 4000 HC Tiel; Bezoekadres: Dorpstraat 32, 4012 BG  Kerk-Avezaath
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Weth. W.E.A. van Dijkhuizen

Werkzaak Rivierenland

 • Deelnemers: De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: Wet Sociale werkvoorziening
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: Uitvoering Wet Sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Voor de deelnemende gemeenten, behoudens Buren en Neder-Betuwe, voert Werkzaak de uitvoeringstaken op grond van de Participatiewet uit.
 • Adres en plaats van de vestiging: Postadres: Postbus 321, 4190 CH  Geldermalsen. Bezoekadres: Achterweg 2, 4001 MV Tiel
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd “werkzaak Rivierenland’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland
 • Websitewww.werkzaakrivierenland.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Weth. W.E.A. van Dijkhuizen

Industrieschap Medel

 • Deelnemers: De gemeenten Neder-Betuwe en Tiel
 • Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst: -
 • Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen: Verwerven, aanleggen, exploiteren en beheren van bedrijventerrein Medel alsmede het ontwikkelen en uitvoeren van een gemeenschappelijk industriebeleid. Uitgezonderd zijn het vaststellen van plannen inzake ruimtelijke ordening, het vaststellen van bebouwings- en bouwvoorschriften, van verordeningen door bestuursdwang of strafbepaling te handhaven en van verordeningen tot het heffen van retributies en andere belastingen
 • Adres en plaats van de vestiging: Bezoekadres: Medelsestraat Oost 13, 4004 EL Tiel; Postadres: Postbus 6278, 4000 HG  Tiel
 • Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan: Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘Industrieschap Medel’
 • Actuele regelingGemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel
 • Websitewww.medel.nl
 • Vertegenwoordiger(s) Neder-Betuwe in algemeen bestuur: Weth. M.A. Klein, weth. S.H.R. van Someren, raadslid G.R.F. Berends-Jansen