WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

De Wet WOZ geeft degenen die belasting betalen op basis van de vastgestelde waarde recht op informatie.

De gemeente stuurt een beschikking aan de eigenaar van een onroerende zaak en vermeldt de WOZ-waarde van een WOZ-object. Deze beschikking is in de meeste gevallen ook de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal zijn beide beschikkingen (beschikking Wet WOZ en aanslag gemeentelijke belastingen) samengevoegd op één biljet.

De gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Onroerende zaken zijn alle gebouwen, de ondergrond waar zij op staan, tuin en niet bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond.

De waarde moet gebaseerd zijn op een vaste waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt één jaar voor de ingangsdatum.

Accordion item is ingeklapt

De beschikking vermeldt de waarde van een onroerende zaak. De waarde wordt toegepast als basis voor:

  • Onroerende-zaakbelastingen (OZB) door de gemeente;
  • Watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken door het waterschap / BSR;
  • Controle aangifte inkomstenbelasting door de belastingdienst (eigen woningforfait);
  • Erfbelasting door de belastingdienst;
  • Controle van de waarde van de 'tweede' woning in de vermogensrendementsheffing.

De gemeente stuurt de gegevens van de beschikking naar de Belastingdienst en de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR verzorgt de aanslagoplegging voor het waterschap. Zij gebruiken de door de gemeente vastgestelde waarde voor de waardevaststelling van hun belastingbedragen.

Accordion item is ingeklapt

Per 1 oktober 2015 is het WoningWaarderingsStelsel (WWS) gewijzigd. Het WWS is een puntensysteem op basis waarvan de maximale huurprijs van uw huurwoning wordt bepaald. Met de wijziging per 1 oktober bepaalt de WOZ-waarde van uw huurwoning voor 25% de maximale huurprijs.

U krijgt als huurder van een woning niet automatisch van de gemeente Neder-Betuwe een WOZ-beschikking toegestuurd. U kunt deze telefonisch opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0488. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verhuurder of de website www.huurcommissie.nl

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen / WOZ via 14 0488 of woz@nederbetuwe.nl.