Accordion item is ingeklapt

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor u een handige brochure met veel informatie. Over wonen, werken, belastingen, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), gezondheidszorg en onderwijs. In de brochure treft u links aan naar websites waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden. De brochure is in veel talen beschikbaar en u kunt deze downloaden:

De brochure is er ook in veel andere talen

Maar ook Facebook groepen van arbeidsmigranten geven informatie. Voor Poolse arbeidsmigranten kan verder worden verwezen naar het Portal informacyjny Polonia en de Nederlandstalige website Polen in Nederland.

Accordion item is ingeklapt

U heeft een ‘Burgerservicenummer’ (BSN) nodig. Bijvoorbeeld om een bankrekening te openen. Of om een ziektekostenverzekering af te sluiten zodat u een arts of ziekenhuis kunt bezoeken. Maar ook om uw kinderen in Nederland naar school te laten gaan. U moet zich daarvoor binnen 5 dagen naar aankomst in Nederland inschrijven. Daarvoor moet u een geldig identiteitsbewijs of paspoort meenemen, een rijbewijs is hiervoor niet geldig. Als u zich niet laat inschrijven kan dat ernstige problemen geven en bovendien tot een boete leiden.

Blijft u (in een periode van een halfjaar) korter dan 4 maanden in Nederland? Of blijft u hier langer?

Blijft u korter dan 4 maanden?

U moet zich dan in de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) inschrijven. Daarvoor kunt een afspraak maken met het loket in Nijmegen: telefoon 14 024 of vanuit het buitenland +31 24 329 90 00. 

Blijft u langer dan 4 maanden?

U moet zich bij de gemeente waar u gaat wonen inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente. Om in te schrijven moet u een afspraak maken bij de medewerkers van Burgerzaken in het gemeentehuis. Na inschrijving bent u inwoner van onze gemeente. Het kan zijn dat als u ingeschreven bent voor sommige zaken een uittreksel uit de BRP nodig heeft. U kunt dat hier aanvragen.

Als u weer verhuist uit de gemeente of in een jaar tijd langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet u zich weer laten uitschrijven als ingezetene uit de Basisregistratie Personen. Om uit te schrijven maakt u een afspraak bij de medewerkers van Burgerzaken in het gemeentehuis.

Accordion item is ingeklapt

In Nederland zijn er wettelijke arbeidsvoorwaarden. U heeft bijvoorbeeld recht op het wettelijk minimumloon, doorbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld, 70% loondoorbetaling bij ziekte en zwangerschapsverlof. U kunt zich laten informeren door een vakbond en hier lid van worden. De grootste vakbonden zijn de FNV en CNV.

Checklist Vakbond FNV

 • Over rechten als je in Nederland werkt: klik hier
 • Over werk en inkomen: klik hier
 • Over Collectieve Arbeidsovereenkomst (Cao) en Sector: klik hier

Er gelden in Nederland strenge eisen als het gaat om de werkomstandigheden. Als uw werkgever de regels overtreedt, kunt u dit melden aan de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een bijvoorbeeld is dat u te weinig salaris krijgt betaald. Maar ook als u ziet dat er ongelukken op het werk gebeuren of sprake is van onveilige situaties.

Op dit moment is nog steeds sprake van het coronavirus (COVID-19). Heeft u door het coronavirus klachten of denkt u de omstandigheden waarin u moet werken niet veilig zijn? Of ziet u fraude met corona regelingen? Meld het dan aan de Inspectie SZW. Dat kan met dit formulier.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn goede en slechte uitzendbureaus. U kunt het beste alleen werken voor gecertificeerde uitzendbureaus. Dat zijn uitzendbureaus die voldoen aan het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Uitzendbureau SprintWerkt en StapIn Personeel BV

De Vlasman 10, 6669 ND  Dodewaard
Tel. +31 (0)488 441688 / Fax +31 (0)488 428925
E-mail info@sprintwerkt.nl en info@stapinpersoneel.nl

Accordion item is ingeklapt

Nederland heeft goede sociale voorzieningen:

 • Om toegang te krijgen tot medische zorg, zoals een huisarts of ziekenhuis, bent u wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
 • Mocht u uw werk verliezen, dan heeft u recht op een uitkering. Dat kan dat een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering zijn. U dient zich in het geval van werkloosheid te melden bij het UWV.
 • Afhankelijk van uw inkomen kunt u via de Belastingdienst toeslagen op uw inkomen aanvragen. Als u in een sociale huurwoning woont kan het om huurtoeslag gaan. Als bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering is zorgtoeslag mogelijk. En gaan uw kinderen naar de kinderopvang dan kunt u ook hiervoor een bijdrage ontvangen.
 • In deze brochure (die ook bij ‘informatie voor arbeidsmigranten’ is vermeld) kunt u hierover meer vinden. Ook het Kernpunt Neder-Betuwe kan u hierbij verder helpen.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn voor arbeidsmigranten verschillende huisvestingsmogelijkheden in Neder-Betuwe. Als u bijvoorbeeld in de agrarische sector voor kortere tijd werkzaam bent (tijdens het pluk- of oogstseizoen) kunt u vaak onderdak vinden bij het bedrijf zelf. Er zijn ook werkgevers en uitzendbureaus die zelf op verschillende plekken zorg dragen voor de huisvesting. Die huisvesting dient altijd aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen en door de gemeente te zijn toegestaan.

Accordion item is ingeklapt

Als de huur op uw inkomen wordt ingehouden, mag dit niet meer dan 25% van het wettelijk minimumloon zijn. Ook mogen geen onredelijke kosten voor bijkomende zaken worden ingehouden. Twijfelt u aan de kwaliteit, veiligheid of betaalbaarheid van uw huisvesting? Neem dan contact op met mevrouw I. van Zuilekom van de gemeente: telefoon 14 0488 of mailen aan info@nederbetuwe.nl. Het kan bijvoorbeeld gaan om te weinig leefruimte, slecht sanitair of verwarming en andere installaties die niet functioneren, maar ook om ongedierte, gevaarlijke stoffen, enzovoort.

Accordion item is ingeklapt

Als u van plan bent voor langere tijd of permanent in Nederland te verblijven, kunt u overwegen een woning te huren of kopen. 

Als u een niet te hoog inkomen hebt (in 2020 niet meer dan € 39.055 bruto), kunt u zich inschrijven voor een sociale huurwoning. Dat zijn woningen met betaalbare huren. Mocht de huur desondanks te hoog zijn, dan kunt u afhankelijk van uw inkomen ‘huurtoeslag’ aanvragen. U kunt ook informatie opvragen bij woningstichting Thius, telefoon 0344-614106 of email info@thius.nl.

Voor een koopwoning kunt u contact opnemen met één van de makelaars in onze gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Op de plek waar u woont moet op een goed zichtbare plaats informatie zijn opgehangen met nuttige telefoonnummers en algemene informatie over uw verblijf in Nederland.

Accordion item is ingeklapt

Hoewel Nederland veel vrijheid kent, zijn er ook regels waaraan iedereen zich moet houden. Veel regels zullen hetzelfde zijn als in het land waar u vandaan komt. Maar sommige regels zijn misschien verschillend. Hieronder vindt u regels over afval, overlast, plukken van fruit, verkeer, zwemmen en zondagsrust. 

Afval

De gemeente laat regelmatig afval ophalen. Tot die tijd moet iedereen, op eigen terrein, het afval veilig en gezond opslaan. Zo voorkomen we ongedierte. Het afval wordt ook gescheiden ingezameld. Voor de afvalinzameling gelden regels

Overlast

Voorkom overlast voor uw buren. Zet (zeker na 22.00 uur) muziek niet te hard en maak geen onnodig lawaai, parkeer uw auto veilig en zo dat anderen ook kunnen parkeren, voorkom overlast door stank van barbecue of tuinhaard en overhangende beplanting.

Plukken van fruit

Hoewel dit sommige landen gebruikelijk is, mag je in Nederland niet zomaar fruit (zoals appels en peren) plukken in tuinen en boomgaarden. In het seizoen staan er vaak fruitstalletjes langs de weg. Ook als er niemand bij staat moet u voor het fruit dat u meeneemt betalen.

Verkeer

Nederland kent lveel fietspaden. Maak hier gebruik van. U mag niet fietsen op autowegen (aangegeven met een blauw bord met daarop een witte auto) en autosnelwegen. Als u in het donker fietst of op buitenwegen loopt, moet u zorgen voor goede verlichting. Als u deelneemt aan het verkeer (auto, fiets, enz.) zijn het gebruik van drugs, teveel alcohol en niet hands-free bellen/appen verboden. Het is gevaarlijk en de boetes zijn hoog.

Zwemmen

We hebben hier veel rivieren. Zelfs als u goed kunt zwemmen zijn deze gevaarlijk vanwege de stroming en scheepvaart. Ga er dus niet in zwemmen! Wilt u toch zwemmen en kunt u goed zwemmen? Dan kan dat in een zwembad of een veilige waterplas.

Zondagsrust

Neder-Betuwe is een voor Nederlandse begrippen vrij gelovige Christelijke gemeente. Hoewel iedereen dit verschillend beleeft, stellen veel mensen het op prijs als de zondagsrust wordt gerespecteerd door bijvoorbeeld geen luidruchtige bijeenkomsten te houden. De winkels zijn in Neder-Betuwe op zondag gesloten.

Accordion item is ingeklapt

Zeker als u voor langere tijd in Nederland woont is het verstandig Nederlands te leren. Dat komt van pas op uw werk, maar ook in het dagelijks leven. U kunt op die manier beter gebruik maken van de hier aanwezige voorzieningen en begrijpen hoe onze samenleving in elkaar zit. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

Het ROC in Tiel kan u helpen om Nederlands te leren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Lisanne Veraart, telefoon 06-18571963.

In het ‘Praathuis’ oefent u samen met iemand de Nederlandse taal onder het genot van een kopje koffie of thee. Er zijn wekelijks Praathuizen in Dodewaard, Ochten, Opheusden en Kesteren:

 • Dodewaard: Bibliotheek Ons Dorpshuis, Wilhelminalaan 3, maandag van 19.00 tot 20.00 uur en donderdag van 10.30 tot 11.30 uur;
 • Ochten: Het Dorpshuis, Dokter M. van Drielplein 2, dinsdag van 18.45 tot 20.00 uur.
 • Opheusden: De Snellenburg, Vuurdoornstraat 2, dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur;
 • Kesteren: Ons Dorpshuis Nedereindsestraat 27a, dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur.

Heeft u vragen over het Praathuis? Neem contact op met Welzijn Rivierstroom: telefoon 0344-602337 of mail info@welzijnrivierstroom.nl.

Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u de Nederlandse taal kunt oefenen. Kijk eens op oefenen.nlnt2taalmenu.nlmemrise.combeterspellen.nl of WoordExtra. Dit zijn wel Nederlandstalige websites, dus u moet al een basiskennis hebben van het Nederlands.

Accordion item is ingeklapt

Het Kernpunt Neder-Betuwe is er voor al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeden en opgroeien. Dat is zeker ook belangrijk als u uw kinderen heeft meegenomen naar Nederland en zij hier naar school gaan. Het Kernpunt wijst u de weg naar organisaties, activiteiten en hulp. Dichtbij, zo mogelijk in het dorp waar u woont.

Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u ook overwegen om lid te worden van een vereniging in de gemeente, zoals een voetbalvereniging. Het Kernpunt Neder-Betuwe kan u hierbij verder helpen.

Als u een kerk wilt bezoeken zijn er in Neder-Betuwe veel protestantse kerken. Voor een katholieke kerk kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Dominicuskerk in Tiel, Sint Walburgkerkpad 3.

U kunt ook lid worden van het door de gemeente opgerichte Platform huisvesting arbeidsmigranten.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft in 2019 het beleidsplan arbeidsmigranten vastgesteld. Dit is helaas alleen beschikbaar in het Nederlands. Het plan richt zich op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en op het bieden van kansen om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. In de Regio Rivierenland werken 8 gemeenten samen als het gaat om (de huisvesting van) arbeidsmigranten.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft het ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ ingesteld. Daarin wordt regelmatig samen met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, maatschappelijke organisaties en inwoners gekeken wat nodig is om arbeidsmigranten hier prettig te laten leven. We vinden het belangrijk dat ook arbeidsmigranten aan het platform kunnen deelnemen en aangeven wat zij belangrijk vinden. U bent immers degene voor wie het beleid is ontwikkeld! Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u zich opgeven bij de voorzitter van het platform, mevrouw P. van der Horst (email: petra@horstconsult.nl).

Accordion item is ingeklapt

Het is altijd goed om belangrijke telefoonnummers bij de hand te hebben. Deze nummers staan in dit document vermeld. Print het uit en hang het goed zichtbaar op!

Als u ergens woonruimte huurt (geen sociale huurwoning), is degene die deze aan u verhuurt verplicht om de belangrijkste telefoonnummers goed zichtbaar op te hangen in het Nederlands, Engels, Duits en Pools.