Besluitenlijst 9 januari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Concept Dekkingsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 2024-2027

Op 22 december 2023 heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het Concept Dekkingsplan VRGZ 2024-2027 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze vóór 1 maart 2024 kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over het Concept Dekkingsplan VRGZ 2024-2027.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Benoeming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Op basis van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, en conform de verordening van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, dient het college met mandaat van de gemeenteraad een lokale adviescommissie aan te stellen die in ieder geval advies uitbrengt over (rijks)monumenten. De gemeente Neder-Betuwe heeft hiervoor een specifieke Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld die de gemeenteraad in 2023 heeft vastgesteld. Met het Gelders Genootschap is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten om de bemensing voor deze adviescommissie te leveren. Het Gelders Genootschap heeft de leden voor deze commissie voorgedragen.

Besluit:

Het college besluit de betrokken personen te benoemen als lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Decembercirculaire 2023

De decembercirculaire 2023 geeft financiële informatie over het verloop van de uitkering uit het gemeentefonds. Over het algemeen kan gezegd worden dat deze decembercirculaire 2023 voor Neder-Betuwe zich hoofdzakelijk beperkt tot enerzijds incidentele compensatie middelen voor het jaar 2023 en anderzijds een bijstelling van een maatstaf die heeft geleid tot een incidenteel voordeel voor 2023 en 2024. De decembercirculaire 2023 wordt verwerkt in de jaarstukken 2023 (jaarschijf 2023) en in de eerste Bestuursrapportage 2024 (jaarschijf 2024).

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het in de decembercirculaire 2023 opgenomen verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2023, begrotingjaar 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
2. Het college besluit de financiële uitkomsten van de decembercirculaire 2023 te verwerken in de jaarstukken 2023 (jaarschijf 2023) en eerste bestuursrapportage 2024 (vanaf jaarschijf 2024).
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Definitief verkeersplan en tekeningen Waalbandijk (dijkversterking)

Bij de komende dijkversterking van de Waalbandijk wordt ook de weginrichting veranderd. In een verkeersplan met bijbehorende tekeningen is een aantal keuzes gemaakt over het wegprofiel, de maximumsnelheid en de grenzen van de bebouwde kom. De maatregelen passen ook binnen het project Gastvrije Waaldijk, waar de gemeente in participeert. Het plan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn reacties ingediend. De beantwoording van de reacties kan vastgesteld worden en ook het definitieve verkeersplan

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de reacties.
2. Het college besluit het wegvak Waalbandijk (de Snor)/Kruising Kalkestraat/Melkdreef afwijkend in te richten ten opzichte van de Gastvrije Waaldijk.
3. Het college besluit de mogelijkheid te onderzoeken om parkeerplaatsen aan te leggen ter hoogte van het Waalfront te Ochten.
4. Het college besluit het verkeersplan en de tekeningen van de weginrichting verder vast te stellen.

Spoorboekje Planning en control 2024

Het Spoorboekje P&C-2024 geeft inzicht in de verschillende producten die in het kader van de planning en controlcyclus (P&C) 2024 worden opgeleverd. Door het vaststellen van het Spoorboekje P&C-2024 worden raad, college en organisatie vroegtijdig op de hoogte gebracht van de verschillende planning-en-control producten die in 2024 worden opgeleverd en welke kaders en planningen daarbij worden gevolgd.

Besluit:

1. Het college besluit het Spoorboekje Planning en control 2024 vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Zienswijzen aanpassingen gemeenschappelijke regelingen

Met de aanpassing van de WGR dienen alle gemeenschappelijke regelingen aangepast te worden om te voldoen aan de nieuwe wet. Voor de Regio Rivierenland is hiervoor het bureau PROOF-adviseurs ingeschakeld. Onderdeel van de nieuwe WGR is dat gemeenteraden in de positie moeten worden gesteld om een zienswijze in te dienen op voorgenomen wijzigingen van een gemeenschappelijke regeling.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de in te dienen zienswijzen/reacties op de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regelingen: Avri, GGD Gelderland-Zuid, ODR, RAR, Regio Rivierenland, UBR, VRGZ en Werkzaak.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de raad.