College van B&W

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2022 vier wethouders benoemd. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bestaat uit:

  • burgemeester A.J. Kottelenberg
  • wethouder N. van Wolfswinkel
  • wethouder M.A. Klein
  • wethouder W.E.A. van Dijkhuizen
  • wethouder S.H.R. van Someren
  • gemeentesecretaris G.S. Stam

Het Coalitieprogramma 2022-2026 'ZORGZAAM - DUURZAAM - KOERSVAST!' leest u hier:

* Complete tekst

* Verkorte tekst in de publieksversie

 

Portefeuille en nevenfuncties

Accordion item is ingeklapt
Burgemeester Jan Kottelenberg.
Burgemeester Jan Kottelenberg

Burgemeester

De heer A.J. (Jan) Kottelenberg (nevenfuncties)

Taakvelden:

Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, Gemeentelijke dienstverlening, Regionale samenwerking, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, Facilitaire zaken, Juridische zaken, Communicatiebeleid, Laanboompact/TCO, Opvang vluchtelingen

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Regio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, lid algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Gelderland-Zuid, lid Speerpuntenberaad Agribusiness Regio Rivierenland

Accordion item is ingeklapt
Wethouder N. van Wolfswinkel
Wethouder N. van Wolfswinkel

Wethouder en loco-burgemeester

De heer N. (Nees) van Wolfswinkel (SGP) (nevenfuncties) - vervanger van wethouder Van Someren

Taakvelden:

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, WABO-vergunningen, Grondzaken/grondexploitaties

Projecten:

Aanpak recreatieterreinen, Omgevingswet/omgevingsvisie, Huisvesting arbeidsmigranten, Ontwikkeling Tree Valley Business Centre, Gebiedsvisie Ochten-Oost

Vertegenwoordigingen:

Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Rivierenland, lid portefeuillehoudersoverleg Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland, lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Kwaliteit (incl stikstof), lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur AVRI, plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Rivierenland

Accordion item is ingeklapt
Wethouder M.A. Klein
Wethouder M.A. Klein

Wethouder en tweede loco-burgemeester

De heer M.A. (Marien) Klein (SGP) (nevenfuncties) - vervangt wethouder Van Dijkhuizen

Taakvelden:

Financiën, Control, Economie, Gebouwenbeheer, Onderwijs, Jeugdbeleid, Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Handhaving, Archeologie, Monumentenbeleid

Projecten:

Grafrechten KNIL-militairen

Vertegenwoordigingen:

Lid Algemeen Bestuur Industrieschap Medel, Lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Rivierenland, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Werkzaak, lid Speerpuntenbereaad Economie en Vestigingsklimaat Regio Rivierenland, lid bestuurlijk opdrachtgeverschap Omgevingsdienst Rivierenland

Accordion item is ingeklapt
Wethouder W.E.A. van Dijkhuizen
Wethouder W.E.A. van Dijkhuizen

Wethouder en derde loco-burgemeester

Mevrouw W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen (CDA) (nevenfuncties) - vervangt wethouder Klein

Taakvelden:

Wmo, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Sport en bewegen, Accommodatiebeleid, Cultuur en immaterieel erfgoed, Welzijnsbeleid (inclusief bibliotheekwerk en subsidiebeleid), Werk en inkomen, Inburgering, Begraafplaatsen

Project:

Veerhaven Ochten, MFC+ Dodewaard

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid, lid algemeen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, lid algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland, lid Speerpuntenberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland

Accordion item is ingeklapt
Wethouder S.H.R. van Someren
Wethouder S.H.R. van Someren

Wethouder en vierde loco-burgemeester

De heer S.H.R. (Stefan) van Someren (VVD) (nevenfuncties) - vervangt wethouder Van Wolfswinkel

Taakvelden:

Mobiliteit/verkeer en vervoer, Milieu/duurzaamheid/klimaat, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Afvalinzameling, Waterveiligheid, Landschapsontwikkelingsplan, Speelruimtebeleid

Projecten:

Randweg Opheusden, Verbreding Rijnbrug, Dijkversterking/Gastvrije Waaldijk

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Industrieschap Medel, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, lid Algemeen Bestuur Avri, lid Algemeen Bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland, lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio Rivierenland, lid portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid Regio Rivierenland

Accordion item is ingeklapt
Gemeentesecretaris mr. G.S. Stam
Gemeentesecretaris mr. G.S. Stam

Gemeentesecretaris

  • De heer mr. G.S. (Gerrit) Stam (secretaris en tevens algemeen directeur) (nevenfuncties)

Contact met burgemeester en wethouders

Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeentesecretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen via 14 0488.

Geschenkenregister

De gemeente is verplicht om een geschenkenregister bij te houden en op de website te plaatsen. In dit register nemen we alle geschenken op die door collegeleden zijn ingeleverd bij de gemeente. Dit natuurlijk onder vermelding van de nieuwe bestemming. Ook activiteiten/excursies/reizen op kosten van een ander dan de gemeente moeten in dit overzicht worden opgenomen. Bekijk hier het geschenkenregister. In dit register vermelden wij geschenken boven de € 50,= en dienstreizen. Omdat er geen geschenken zijn ontvangen en ook geen dienstreizen zijn gedeclareerd tot nu toe, is dit register (nog) leeg.