College van B&W

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2022 vier wethouders benoemd. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bestaat uit:

 • burgemeester A.J. Kottelenberg
 • wethouder N. van Wolfswinkel
 • wethouder M.A. Klein
 • wethouder W.E.A. van Dijkhuizen
 • wethouder S.H.R. van Someren
 • gemeentesecretaris N. de Geus - de Bruijn

Het Coalitieprogramma 2022-2026 'ZORGZAAM - DUURZAAM - KOERSVAST!' leest u hier:

* Complete tekst

* Verkorte tekst in de publieksversie

Portefeuille en nevenfuncties

Accordion item is ingeklapt
Burgemeester Jan Kottelenberg

Burgemeester

De heer A.J. (Jan) Kottelenberg (nevenfuncties)

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Facilitaire zaken
 • Juridische zaken
 • Communicatiebeleid
 • Laanboompact/TCO

Projecten

 • JOP (jongeren ontmoetingsplekken)

Vertegenwoordigingen

 • AB Regio Rivierenland
 • AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Speerpuntberaad Agribusiness Regio Rivierenland
 • AB Regionaal Archief Rivierenland
 • AB Industrieschap Medel

Accordion item is ingeklapt
Wethouder Nees van Wolfswinkel

Wethouder en 1e loco-burgemeester

De heer N. (Nees) van Wolfswinkel (SGP) (nevenfuncties) - vervanger van wethouder Van Someren

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • WABO-vergunningen
 • Grondzaken/grondexploitaties

Projecten

 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Ontwikkeling Tree Valley Business Centre
 • Gebiedsvisie Ochten-Oost

Vertegenwoordigingen

 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Kwaliteit (incl. stikstof)
 • AB en DB Omgevingsdienst Rivierenland
 • AB Avri
 • AB Regio Rivierenland
 • Bestuurlijk overleg huisvesting arbeidsmigranten Greenport Nederland

Accordion item is ingeklapt
Wethouder Marien Klein

Wethouder en tweede loco-burgemeester

De heer M.A. (Marien) Klein (SGP) (nevenfuncties) - vervangt wethouder Van Dijkhuizen

 • Financiën en control
 • Economie
 • Gebouwenbeheer
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Handhaving
 • Archeologie en monumentenbeleid
 • Asiel & Migratie

Projecten

 • -

Vertegenwoordigingen

 • AB en DB Industrieschap Medel
 • AB Regionaal Archief Rivierenland
 • Speerpuntberaad Economie en Vestigingsklimaat Regio Rivierenland
 • Bestuurlijk opdrachtgeverschap Omgevingsdienst Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Wmo en Jeugd
 • AB GGD Gelderland-Zuid
 • AB Omgevingsdienst Rivierenland
 • AB Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland
 • AB Werkzaak

Accordion item is ingeklapt
Wethouder Herma van Dijhuizen

Wethouder en derde loco-burgemeester

Mevrouw W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen (CDA) (nevenfuncties) - vervangt wethouder Klein

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Volksgezondheid
 • Sport en bewegen
 • Verenigingen en Dorpshuizen
 • Welzijnsbeleid (incl. bibliotheekwerk en subsidiebeleid)
 • Participatiewet
 • Inburgering
 • Recreatie, toerisme
 • Cultuur, immaterieel erfgoed
 • Speelruimtebeleid
 • Begraafplaatsen

Projecten

 • Veerhaven Ochten
 • MFC+ Dodewaard

Vertegenwoordigingen

 • GGD Gelderland-Zuid
 • Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Werkzaak
 • Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Wmo en Jeugd
 • Portefeuillehoudersoverleg Inburgering
 • Openbare Bibliotheek Rivierenland
 • Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt

Accordion item is ingeklapt
Wethouder Stefan van Someren

Wethouder en vierde loco-burgemeester

De heer S.H.R. (Stefan) van Someren (VVD) (nevenfuncties) - vervangt wethouder Van Wolfswinkel

 • Mobiliteit: verkeer en vervoer
 • Milieu, duurzaamheid en klimaat
 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Afvalinzameling
 • Waterveiligheid

Projecten

 • Randweg Opheusden
 • Verbreding Rijnbrug
 • Dijkversterking/Gastvrije Waaldijk

Vertegenwoordigingen

 • AB en DB Industrieschap Medel
 • AB Avri
 • AB Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Regionale Energie Strategie
 • AB Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 • Stuurgroep Energiepark Echteld-Lienden
 • Stuurgroep OER-A15
 • Stuurgroep WKR (Water en Klimaatadaptatie Rivierengebied)
 • Raad van Toezicht Stichting Gebiedsfonds Neder-Betuwe

Accordion item is ingeklapt
Gemeentesecretaris / algemeen directeur Nicolien de Geus - de Bruijn

Gemeentesecretaris

 • Mevrouw N. (Nicolien) de Geus - de Bruijn (secretaris en tevens algemeen directeur)

Contact met burgemeester en wethouders

Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeentesecretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen via 14 0488.

Geschenkenregister

De gemeente is verplicht om een geschenkenregister bij te houden en op de website te plaatsen. In dit register nemen we alle geschenken op die door collegeleden zijn ingeleverd bij de gemeente. Dit natuurlijk onder vermelding van de nieuwe bestemming. Ook activiteiten/excursies/reizen op kosten van een ander dan de gemeente moeten in dit overzicht worden opgenomen. Bekijk hier het geschenkenregister. In dit register vermelden wij geschenken boven de € 50,= en dienstreizen. Omdat er geen geschenken zijn ontvangen en ook geen dienstreizen zijn gedeclareerd tot nu toe, is dit register (nog) leeg.