Besluitenlijst 9 april 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Zelfevaluatie BRP en reisdocumenten 2023

Iedere gemeente is verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de Basisregistratie personen (BRP) en de reisdocumenten. Het onderzoek gebeurt door middel van een zelfevaluatie. Het college en de burgemeester zijn verantwoordelijk voor de verschillende  onderdelen en moeten daarom op de hoogte zijn van de resultaten. De uittreksels met de resultaten moeten voor 30 april 2024 toegestuurd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP en reisdocumenten 2023.
2. Het college verklaart dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2023 is uitgevoerd.
3. De burgemeester verklaart dat het onderzoek ingevolge artikel 94 lid 1 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 voor het jaar 2023 is uitgevoerd.
4. Het college besluit de resultaten van de zelfevaluatie BRP en reisdocumenten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens te sturen.

Vaststellen wijzigingsplan Varakker 3

In aansluiting op een eerder ingediend principeverzoek, is er een wijzigingsplan ingediend voor de realisatie van een vormverandering van het bouwvlak van Varakker 3 te Opheusden. Het plan voldoet aan de wijzigingsvoorwaarden uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Kesteren’ en ‘Varakker ongenummerd/Varakker 6’.

Besluit:

1. Het college besluit het wijzigingsplan ‘Varakker 3, Opheusden', gewijzigd vast te stellen.
2. Het college besluit een hogere grenswaarde vast te stellen, behorende bij het wijzigingsplan Varakker 3, Opheusden. 
3. Het college besluit het wijzigingsplan 'Varakker 3, Opheusden' met de planidentificatie NL.IMRO.1740.wpOPvarakker3-vst1, overeenkomstig artikel 3.9a Wro, tezamen met het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, ter inzage te leggen voor de duur van zes weken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 2023

In 2023 is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd voor de gemeente. Dit heeft geleid tot een rapport en een plan van aanpak om de geconstateerde arbeidsrisico’s aan te pakken.

Besluit:

Het college besluit het rapport risico-inventarisatie en -evaluatie 2023 en het plan van aanpak vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad.

Uitgiftebeleid gemeentelijke groenstroken en restgronden

Het uitgiftebeleid gemeentelijke gronden van 2013 bevat richtlijnen waaraan uitgiften van groenstroken en restgronden moeten voldoen. Met name wegens maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving bestaat de wens om het uitgiftebeleid gemeentelijke gronden van 2013 te actualiseren. Met dit voorstel vragen wij het college in te stemmen met het uitgiftebeleid gemeentelijke groenstroken en restgronden.

Besluit:

1. Het college besluit het uitgiftebeleid gemeentelijke groenstroken en restgronden vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.