Besluitenlijst 7 mei 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, A. (Annelie) Springer en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus en J. (Jacko) van der Windt

Afronding vereffening gemeenschappelijke regeling Lander

Onlangs heeft Werkzaak Rivierenland geconstateerd dat bij de overgang van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Lander naar de GR Werkzaak Rivierenland (Werkzaak) op 1 januari 2016, de formele overdracht van aandelen in de besloten vennootschap Dariuz aan Werkzaak niet heeft plaatsgevonden. Daardoor is formeel de liquidatie van de GR Lander nog niet afgerond. Het doel van dit voorstel is dit te corrigeren en de liquidatieprocedure van de GR Lander alsnog te voltooien.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de aanstelling van dhr. A.J. Kottelenberg als lid van het liquidatiebestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Lander in de zin van artikel 3 van het Besluit “Buiten werking stellen van bepalingen in de GR Lander tijdens liquidatie” van 20 juni 2016.
2. Het college besluit in te stemmen met de overdracht van de door Gemeenschappelijke Regeling Lander gehouden aandelen in de besloten vennootschap Dariuz B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17230178, aan Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland tegen een symbolische waarde van € 1,00 (zegge: één euro).
3. Het college besluit in te stemmen met de verdeling van de opbrengst bij verkoop van de aandelen volgens de Lander-verdeelsleutel.

Afwijken welstandadvies Parallelweg 73 Kesteren

Aan de Parallelweg 73 in Kesteren zal een nieuwe bedrijfswoning worden gerealiseerd en het aanwezige bedrijfspand zal worden aangepast naar eenzelfde stijl. Het reeds gewijzigde ontwerp voor zowel de woning als de aanpassing van het bedrijfspand is door de welstandcommissie opnieuw afgewezen. De hoofdreden vanuit welstand voor de afwijzing is dat de bouwstijl niet passend zou zijn in de omgeving. Echter, de bouwstijl van de te realiseren woning en aan te passen gevel van het bedrijfspand is en wordt veelvuldig toegepast in de gemeente. Om deze reden is het voorstelbaar om medewerking te verlenen aan het plan. Verzocht wordt om af te wijken van het welstandadvies.

Besluit:

Het college besluit in afwijking van het advies van de welstandscommissie medewerking te verlenen aan het realiseren van een bedrijfswoning en aanpassing van het bedrijfspand aan de Parallelweg 73 te Kesteren.

Afwijken welstandsadvies Liniestraat 46 Ochten

Aan de Liniestraat 46 in Ochten zal een nieuwe woning worden gerealiseerd. Hiervoor is reeds een wijzigingsplan ingediend en goedgekeurd. Het oorspronkelijke ontwerp voor de woning is door de welstandcommissie afgewezen. In een herziend ontwerp is tegemoet gekomen aan de eisen die de welstandcommissie heeft gesteld, met uitzondering van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning. De dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning en om deze reden is het voorstelbaar om medewerking te verlenen aan het plan. Om deze reden wordt verzocht om af te wijken van het welstandadvies.

Besluit:

Het college besluit in afwijking van het advies van de welstandscommissie medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning met schuin aflopende dakkapellen aan de Liniestraat 46.

Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard

Aan de Parallelweg ong. (naast 1) te Dodewaard wordt planologisch mogelijk gemaakt dat er een bouwvlak op de agrarische grond wordt toegevoegd ten behoeve van een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard’ heeft van 16 november 2023 t/m 27 december 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen is éénmaal gebruik gemaakt. Dit heeft geleid tot aanpassing van het plan. De beantwoording van de zienswijze is in de zienswijzennota in de bijlagen bijgevoegd.

Besluit:

1. Het college besluit een hogere grenswaarde vast te stellen, behorende bij het bestemmingsplan ‘Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard’.
2. Het college besluit de zienswijzennota vast te stellen.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter gewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Beleidsregel tijdelijke reclame

Het college wordt voorgesteld de beleidsregel tijdelijke reclame te actualiseren. Sinds 1 juli 2010 gebruikt gemeente Neder-Betuwe de beleidsregel tijdelijke om regels te stellen voor het plaatsen van aankondigings-, sandwich- en driekhoeksborden en spandoeken.

Besluit:

1. Het college besluit de beleidsregel tijdelijke reclame in te trekken.
2. Het college besluit de beleidsregel spandoeken, borden en andere voorwerpen op of aan de weg vast te stellen.

Jaarstukken 2023 Industrieschap Medel

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Industrieschap Medel in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van Industrieschap Medel. Het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 5.561.000,-. Dit resultaat is lager dan in de begroting 2023 werd verwacht. De reden hiervoor is dat door de problematiek van netcongestie kavels later (2024/2025) worden geleverd. Op termijn zal het resultaat ten gunste komen van de beide deelnemende gemeenten. De jaarstukken geven geen aanleiding tot een zienswijze.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van Industrieschap Medel.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 27 Echteld

Het voorliggend wijzigingsplan ziet op de planologische omzetting van het perceel Stationsweg 27, Echteld. De woonbestemming wordt middels dit wijzigingsplan gewijzigd in een agrarische bestemming. Hierbinnen is ruimte voor bedrijfsbebouwing, een bedrijfswoning en bijbehorende ondergeschikte bijgebouwen. Dit ten behoeve van de vestiging van een agrarisch hoveniersbedrijf met eigen teelt en een ondergeschikt ontwerpbureau. Het ontwerpwijzigingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage gelegen. Van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen is geen gebruik gemaakt. Ambtshalve zijn een aantal aanpassingen voorgesteld zoals is opgenomen in de aanpassingennotitie. Dit leidt tot een meer gedragen plan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de aanpassingen zoals verwoord in de ‘Aanpassingennotitie Echteld, Stationsweg 27’;
2. Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Stationsweg 27, Echteld’;
3. Het college besluit wijzigingsplan ‘Stationsweg 27, Echteld’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.wpECstationsweg27-vst1 gewijzigd vast te stellen.

Noodzakelijke maatregelen in gemeentelijke gebouwen

In meerdere gemeentelijke accommodaties moet de gemeente werkzaamheden uitvoeren op basis van onvoorziene omstandigheden.

Besluit:

  1. Het college besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend totaalbudget van € 197.950 voor het doorvoeren van noodzakelijke maatregelen in onze gemeentelijke accommodaties.
  2. Het college besluit in te stemmen met de verwerking van het aanvullend totaalbudget in de eerste Bestuursrapportage 2024.