Besluitenlijst 5 maart 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Aanbesteding fysieke beveiliging opvanglocaties

Het huidige contract voor beveiliging binnen de opvanglocatie(s) is niet meer passend, dit vanwege de langdurige inzet van beveiliging en het bereiken van een financieel plafond. Voortzetting van beveiliging binnen de opvanglocatie(s) is echter wel noodzakelijk. De waarde van de opdracht is van dien aard dat een Europese aanbesteding gevolgd moet worden.

Besluit:

1. Het college besluit dat er een Europese aanbesteding gehouden wordt voor de inhuur van beveiligingsdiensten voor opvanglocaties gevestigd in gemeente Neder-Betuwe. 
2. Het college besluit in te stemmen met de aanbestedingsstrategie en dat de opdracht voor beveiligingsdiensten in één aanbesteding, verdeeld in twee percelen, in de markt wordt gezet. Perceel één betreft gemeente Buren en perceel twee gemeente Neder-Betuwe. 
3. Het college besluit social return als wens op te nemen in de gunningscriteria maar niet als uitvoeringsvoorwaarde. 
4. Het college besluit dat er geen eisen worden gesteld betreffende het onderwerp duurzaamheid.

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2024

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen vóór 1 februari een aanvraag onderwijshuisvesting indienen voor het programma in het kalenderjaar daaropvolgend. Aanvragen die toegekend worden, komen op het programma en niet toegekende aanvragen komen op het overzicht. Het college wordt gevraagd het programma en het overzicht onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen en tevens het bekostigingsplafond voor de vergoeding van de aangevraagde voorzieningen. De te verlenen bedragen zijn door omstandigheden niet opgenomen in de kadernota van 2024. Om er voor te zorgen dat de middelen in de begroting 2024 beschikbaar zijn is het nodig om deze te verwerken in de eerste bestuursrapportage van 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in het programma onderwijshuisvesting 2024 op te nemen: 
a. de uitbreiding 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor basisschool Sébaschool te Ochten met 287 m2. 
b. de uitbreiding 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor basisschool De Wegwijzer te Kesteren met 80 m2. 
c. de uitbereiding 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor voortgezet onderwijs Pantarijn te Kesteren met 1002 m2.
2. Het college besluit de raad in de eerste bestuursrapportage van 2024 te verzoeken om twee kredietbudgetten beschikbaar te stellen.
3. Het college besluit om het incidenteel benodigde budget van € 13.654 en de structureel benodigde kapitaallasten te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2024. 
4. Het college besluit het bekostigingsplafond voor de aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting onder 1a, 1b en 1c vast te stellen op € 264.369.

Jaarplan laaggeletterdheid

Jaarlijks wordt, voortvloeiend uit het Integrale Aanpak Laaggeletterdheid in Rivierenland 2020-2024, een regioplan opgesteld waarin de belangrijkste doelstellingen voor de aanpak laaggeletterdheid zijn geformuleerd. Dit jaarplan is tot stand gekomen uit een samenwerking van betrokken beleidsambtenaren en uitvoerende partners. In het bestuurlijk overleg volwasseneducatie op 11 januari is dit document voorgelegd aan de betrokken wethouders en akkoord bevonden. Ieder college wordt gevraagd het jaarplan 2024 met als thema ‘’gezin’’ vast te stellen waarna het jaarplan ter informatie zal worden toegestuurd aan de raad.

Besluit:

1. Het Regionaal jaarplan 2024 integrale aanpak Laaggeletterdheid en Gezin vast te stellen.
2. De raad via bijgevoegde informatiebrief te informeren over het Regionaal jaarplan 2024 integrale aanpak Laaggeletterdheid en Gezin.

Visie op dienstverlening

Het college besluit een visie op dienstverlening op te stellen om daarmee te blijven bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties. De eerste stappen hierin zijn het ophalen van verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening en het inzichtelijk maken van de bestaande werkwijzen en keuzes op het gebied van dienstverlening bij de interne organisatie. Deze input dient als basis voor de op te stellen visie op dienstverlening. Hiervoor zijn financiële middelen nodig die met dit besluit beschikbaar worden gesteld.

Besluit:

1. Het college besluit een integrale visie op dienstverlening op te stellen.
2. Het college besluit een klantonderzoek te doen als input voor de visie op dienstverlening.
3. Het college besluit een bedrag van in totaal € 40.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor de realisatie van onderzoek van € 20.000 en € 20.000 voor het opstellen van de visie op dienstverlening met een uitvoeringsagenda.
4. Het college besluit de dekking van onder besluit 3 genoemde kosten ten laste te brengen van de financiële positie middels verwerking in de eerste Bestuursrapportage 2024.