Besluitenlijst 4 juni 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Europese aanbesteding onderhoud W installaties gemeentelijke gebouwen

De gemeente is voor onze gebruikers en huurders verantwoordelijk voor de binnenklimaatbeheersing in onze gemeentelijke gebouwen. Binnenklimaatbeheersing heeft betrekking op het onderhoud aan installaties voor verwarmen, koelen, ventileren, luchtbehandeling en watersystemen (zoals warm- en koud water toevoeren, kranen en douches), die gemakshalve als onderhoud aan de W installaties wordt aangemerkt. Op basis van het geschatte inkoopvolume moet via een Europese aanbesteding voor bovengenoemd onderhoud per 1 januari 2025 een kundig installatiebedrijf worden verworven. Er wordt voor een integrale oplossing gekozen, omdat de overeenkomsten voor het gemeentehuis en de overige gebouwen per gelijke datum ten einde komen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de start van de Europese aanbesteding van het onderhoud aan de W installaties in onze gemeentelijke gebouwen.
2. Het college besluit in te stemmen met de aanbestedingsdocumenten.

Vaststellen haalbaarheidsonderzoek beweegpark Neder-Betuwe

Op 5 juni 2023 heeft het college met het vaststellen van de bestuursopdracht besloten dat er een onderzoek moest worden verricht naar de haalbaarheid van het beweegpark Neder-Betuwe. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek laten zien dat het scenario Basis haalbaar is voor alle partijen. Volgens dit scenario investeert de gemeente in een skatevoorziening, inclusief het bijhorende terrein, het verleggen van een inrit en het realiseren van een beweegtoestel. De benodigde middelen worden gereserveerd in de kadernota.

Besluit:

1. Het college besluit het haalbaarheidsonderzoek vast te stellen en daarmee te kiezen voor het scenario Basis.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Beslissing op bezwaar Goudreinet 34 te Dodewaard

Er wordt voorgesteld om, in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften, het besluit van 22 december 2023 onder aanvulling van de motivering in stand te laten. In het besluit wordt een omgevingsvergunning verleend voor de legalisatie van de bouw en het gebruik van een veranda op het adres Goudreinet 34 te Dodewaard.

Besluit:

Het college besluit om tegengesteld aan het advies van de commissie bezwaarschriften het besluit onder nadere motivering in stand te laten.