Besluitenlijst 30 januari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, A. (Annelie) Springer en N. (Nees) van Wolfswinkel

Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/VVE) 2023

Ieder jaar vraagt de Inspectie van het Onderwijs aan gemeenten om gegevens te verstrekken over de uitvoering van de wettelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten verstrekken deze gegevens door een online vragenlijst in te vullen over voorgaand kalenderjaar. Voor de vragenlijst over het jaar 2023 (en de vragenlijsten over volgende jaren) geldt dat het college van burgemeester en wethouders de vragenlijst moet vaststellen voordat deze ingezonden wordt. Deze wijziging komt voort uit de nieuwe ‘Regeling periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea’. De vragenlijst over het jaar 2023 moet uiterlijk 1 april 2024 zijn vastgesteld door het college en ingezonden.

Besluit:

Het college besluit de jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/VVE) 2023 vast te stellen.

Uittreding gemeenten Maasdriel, West Betuwe en Zaltbommel uit dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wet Inburgering Rivierenland 2021

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen per1 januari 2024 de Wet Inburgering zelf gaan uitvoeren. Maar zij gaven dit pas medio 2023 aan en namen het formele besluit pas vrij recent (september 2023). In de DVO staat dat van de opzegtermijn afgeweken mag worden na schriftelijke instemming van alle partijen. Tot op heden voerden alle gemeenten in Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel) deze wet samen uit door het te beleggen bij Regio Rivierenland. Deze samenwerking is vastgelegd in de ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wet Inburgering 2021 Rivierenland’.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het uittreden van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel uit de ‘Dienstverleningsovereenkomst Wet Inburgering 2021 Rivierenland’ met ingang van 1 januari 2024.
2. Het college besluit dit kenbaar te maken aan zowel het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland als de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel middels een brief.