Besluitenlijst 30 april 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Nadere regel mantelzorg

Deze nadere regel geeft inzicht in de ondersteuning aan mantelzorgers die er binnen de gemeente bestaat. Daarnaast beschrijft het de werkwijze en kaders omtrent de mantelzorgwaardering (het mantelzorgcompliment) zoals in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Neder-Betuwe 2024 is bepaald.

Besluit:

Het college besluit de Nadere regel mantelzorgondersteuning Gemeente Neder-Betuwe vast te stellen, met terugwerkende kracht op 1 januari 2024.

Herdenken en vieren 80 jaar Vrijheid

Van september 2024 tot en met augustus 2025 herdenkt Nederland 80 jaar vrijheid. In regionaal verband sluit gemeente Neder-Betuwe aan bij een aantal projecten. Ook werken de gezamenlijke Comités 4/5 mei in Neder-Betuwe plannen uit voor diverse activiteiten voor jong en oud gedurende deze periode. Gemeente Neder-Betuwe faciliteert en ondersteunt. Hiervoor zijn financiële middelen nodig die met dit besluit beschikbaar worden gesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de ondersteuning van regionale en lokale projecten die de diverse Comités organiseren voor herdenken en vieren van 80 jaar vrijheid. 
2. Het college besluit hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 80.000 euro en de dekking van dit bedrag ten laste te brengen van de financiële positie door middel van verwerking in de eerste Bestuursrapportage 2024.