Besluitenlijst 28 mei 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Begroting 2025 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De raad wordt door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van de VRGZ. Het dagelijks bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. In de begroting zijn de verwachtingen voor de planning van de activiteiten uit het beleidsplan verwerkt.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Versterking zorg en veiligheid Gelderland-Zuid

Dit voorstel is vanuit de regio Gelderland-Zuid via de gemeentesecretaris ingebracht en dient in alle gemeenten in Gelderland-Zuid te worden vastgesteld.

Besluit:

1.Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde regionale overlegstructuur: ‘Integrale Sturing Zorg en Veiligheid Gelderland-Zuid’.
2.Het college besluit in te stemmen met de ondersteuning van deze structuur door de inzet van een kwartiermaker/netwerksecretaris.
3.Het college besluit in te stemmen met de verdeling van de kosten voor de ondersteuning van deze structuur naar inwonersaantal van gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Dit leidt tot een incidentele bijdrage ad € 3.755 voor de gemeente Neder-Betuwe in 2024.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2023

Jaarlijks geeft de commissie bezwaarschriften van de gemeente Neder-Betuwe met haar jaarverslag het college en de raad inzicht over haar werkzaamheden.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over 2023.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Gewijzigd vaststellen Boveneindsestraat 20 Kesteren

Op de locatie Boveneindsestraat 20 in Kesteren is de initiatiefnemer voornemens om de bestaande schuur bij het woonhuis te verbouwen naar woning. Op basis van het bestemmingsplan is nu één woning toegestaan. Met het bestemmingsplan wordt een bouwvlak toegevoegd bij de bestaande schuur. Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld waarbij het relevante beleid is beschouwd en de relevante milieuaspecten zijn onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat de ontwikkeling planologisch inpasbaar is. Het bestemmingsplan is als ontwerp ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend over het bestemmingsplan.

Besluit:

Het college besluit het bestemmingsplan ‘Kesteren, Boveneindsestraat 20’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEboveneindses20-vst1 aan te bieden aan de raad ter gewijzigde vaststelling.

Vaststelling bestemmingsplan Herenland West, Opheusden

De aanleiding voor het voorliggende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling van het nieuwe woongebied Herenland West. Herenland West voorziet in de realisatie van ruim 100 woningen ten westen van de bestaande woonwijk Herenland. Het plan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. In deze procedure zijn 13 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan door de gemeenteraad gewijzigd (ten opzichte van het ontwerpplan) worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen aan het (ontwerp)bestemmingsplan.
3. Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.
4. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
5. Het college besluit het raadsvoorstel en (concept) raadsbesluit, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Vaststelling BP "Parapluplan 2023"

In de raadsvergadering van 19 september 2023 heeft u besloten het bestemmingsplan Parapluplan 2023 als ontwerp in procedure te brengen. Met dit paraplubestemmingsplan worden voor de thema’s: huisvesting van zelfstandige kantoren op bedrijventerreinen, de verkoop van streekproducten, integrale ensembles en parkeren de regelingen herzien. Gedurende de wettelijke termijn is een zienswijze naar voren gebracht. Deze is beantwoord in de bijgevoegde zienswijzennota.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan 2023’.
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Parapluplan 2023’.
3. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Vaststelling Parallelweg ong., Opheusden

Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de vestiging van een agrarisch bedrijf op het perceel gelegen aan de Parallelweg ong. te Opheusden. Het college heeft hiervoor een besluit hogere grenswaarde vastgesteld met betrekking tot geluid. Op het ontwerp besluit hogere grenswaarde zijn geen zienswijzen binnengekomen. Momenteel heeft het perceel een agrarische bestemming. Ten behoeve van de verplaatsing van een agrarisch bedrijf wordt met voorliggend bestemmingsplan een bouwvlak toegevoegd aan het agrarisch perceel waarmee planologisch de mogelijkheid ontstaat een agrarisch bedrijf te vestigen. Binnen de bedrijfsbebouwing is ruimte voor de huisvesting van 10 seizoenarbeiders. Binnen het plan is middels een voorwaardelijke verplichting ruimte opgenomen voor een bedrijfswoning mits voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan een goed woon- en leefklimaat.

Besluit:

1. Het college besluit een hogere grenswaarde vast te stellen, behorende bij het bestemmingsplan ‘Parallelweg ong., Opheusden’.
2. Het college besluit in te stemmen met de zienswijzennota behorende bij het bestemmingsplan ‘Parallelweg ong., Opheusden’.
3. Het college besluit hogere grenswaarde, behorende bij het bestemmingsplan ‘Parallelweg ong. Opheusden’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.bpOPparallelong-ont1 voor 6 weken ter inzage te leggen.
4. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Parallelweg ong., Opheusden’ gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Eerste Bestuursrapportage 2024

Ieder jaar biedt het college de raad Bestuursrapportages aan om te rapporteren over de voortgang van de realisatie van de begroting. Dit is vastgelegd in de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. In deze Eerste Bestuursrapportage 2024 informeert het college de raad over de voortgang en realisatie van de doelen en (thema’s) die in de Begroting 2024 zijn opgenomen. Per thema worden de (afwijkende) ontwikkelingen gepresenteerd vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 tot peildatum 1 mei 2024. De financiële verantwoording en bijstelling gebeurt op taakveldniveau

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Eerste Bestuursrapportage 2024
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Kadernota 2025-2028

Het college biedt de raad jaarlijks in de zomer een kadernota aan, als startdocument voor de planning en controlcyclus. De Kadernota 2025-2028 die nu wordt voorgelegd, geeft inzicht in de financiële positie en de uitgangspunten die het college voorstelt te hanteren voor de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026- 2028.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Kadernota 2025-2028
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.