Besluitenlijst 27 februari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bijdrage Bureau Toerisme

In 2003 hebben de gemeenteraden van de gemeenten besloten een Bureau Toerisme (voorheen Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland) op te richten ter vervanging van de VVV’s. De bijdrage is vastgesteld op € 1,06 per inwoner plus de jaarlijkse indexatie sinds 2022. De samenwerking met het Bureau Toerisme geven we vorm via een jaarlijks op te stellen Jaarplan.

Besluit:

1. Het college besluit het Jaarplan 2024 van Bureau Toerisme vast te stellen.
2. Het college besluit de bijdrage van € 31.613,50 excl. BTW toe te kennen aan het Bureau Toerisme.
3. Het college besluit de bijdrage van de gemeente te verhogen met € 2.000 tot € 32.000 en dit ten laste van de stelpost prijsstijgingen te verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2024.

Dubieuze debiteuren

In dit advies wordt ingegaan op de stand van de vorderingen, het risico van oninbaarheid, de stand van de voorziening dubieuze debiteuren en het voorstel om oninbare vorderingen af te boeken. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de openstaande vorderingen. Tevens geeft het inzicht of onze voorzieningen op peil zijn in relatie tot de oninbaarheid van toekomstige vorderingen. De stand van de debiteuren Werk en Inkomen zijn niet meegenomen. Dit wordt door de gemeente Buren uitgevoerd en wordt verwerkt met het jaarwerk.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van de standen van de vorderingen op de debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren per 31 december 2023. 
2. Het college besluit de oninbare vorderingen op de belastingdebiteuren en de algemene debiteuren voor een totaalbedrag ad. € 33.239 ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren. 
3. Het college besluit de oninbare vorderingen op de dwangsommen voor een totaalbedrag ad. € 120.000 ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren en € 80.045 aan die voorziening toe te voegen. 
4. Het college besluit een dotatie ad. € 18.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren te doen om deze op peil te houden.

Vaststellen Subsidieregeling Klimaatadaptatie

Met het raadsbesluit “Groeifonds: programmalijn vitale leefomgeving” van 8 februari 2024 is budget vrijgemaakt voor een subsidieregeling zoals eerder behandeld in de collegevergadering van 19 december 2023. Hiermee geeft de raad budget vrij voor invulling van de wens om de in het verleden geheven precariogelden terug te laten vloeien naar de inwoners van de gemeente, door een subsidie op klimaatadaptieve maatregelen op particulier terrein.

Besluit:

Het college besluit de Subsidieregeling klimaatadaptatie vast te stellen.