Besluitenlijst 26 maart 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Zienswijze op voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wijzigt per 1 juli 2024. Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar onze gemeente aan deelneemt. De wijziging heeft betrekking op diverse onderdelen waarop college en raad geïnformeerd worden en invloed uit kunnen oefenen op GR’en. Het college heeft besloten om tekstvoorstellen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen ter zienswijze of ter reactie voor te leggen aan de gemeenteraad. In dit geval gaat het om aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel.

Besluit:

1. Het college besluit de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Het college besluit in te stemmen met de zienswijze op de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel 2024.
3. Het college besluit het raadsvoorstel Zienswijze wijzigingen GRIM ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Insteek Kadernota 2025-2028

Jaarlijks biedt het college aan de raad een kadernota aan met daarin een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. In het licht van de ontwikkeling van de financiële positie heeft het college een aantal besluiten genomen over de opzet en inhoud van de Kadernota 2025-2028 en informeert het college de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het ‘Plan van aanpak traject ombuigingen meerjarenraming’.
2. Het college besluit kennis te nemen van de planning voor de Kadernota 2025-2028.
3. Het college besluit bij de Kadernota 2025-2028 en de Begroting 2025 te streven naar een reëel en structureel sluitende jaarschijf 2025.
4. Het college besluit de raad bij de Kadernota 2025-2028 en de begroting 2025 voor te stellen een niet sluitende meerjarenraming 2026-2028 te accepteren.
5. Het college besluit de raad bij de Kadernota 2025-2028 voor te stellen opdracht te geven tot een traject ombuigingen meerjarenraming dat bij de Kadernota 2026-2029 moet leiden tot inzicht in een mogelijk pakket aan keuzes en besparingen om de financiële positie vanaf 2026 in evenwicht te brengen.
6. Het college besluit om vooruitlopend op vaststelling van de Kadernota 2025-2028 opdracht te geven om ambtelijk te starten met de uitvoering van het traject ombuigingen meerjarenraming, zoals beschreven in de memo ‘Insteek Kadernota 2025-2028 en traject ombuigingen meerjarenraming’.
7. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Opgave neveninkomsten 2023 college Neder-Betuwe

Neveninkomsten van politieke ambtsdragers moeten onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met hun bezoldiging. Deze opgave vindt plaats in de NIPA-applicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor 2023 is er geen verrekening van toepassing zoals blijkt uit de bijgevoegde adviezen.

Besluit:

Het college besluit op basis van de uitgebrachte adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2023 geen verrekening toe te passen van neveninkomsten voor:
- de heer A.J. Kottelenberg
- mevrouw W.E.A. van Dijkhuizen
- de heer M.A. Klein
- de heer S.H.R. van Someren
- de heer N. van Wolfswinkel