Besluitenlijst 24 juni 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Adviesaanvraag bestuurlijke fusie Van Lodenstein College

De besturen van het Van Lodenstein College/Hoornbeeck College en de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap hebben het voornemen om per 1 januari 2025 bestuurlijk te fuseren. Beide schoolbesturen zien het als een maatschappelijke opdracht het reformatorisch onderwijs te versterken voor de toekomstige generaties. Een gezamenlijke benadering van het voedingsgebied zou hiervoor de meeste mogelijkheden en kansen bieden. Het voornemen tot de bestuurlijke fusie is uitgewerkt in een fusie-effectrapportage (FER). De FER is aangeboden aan (o.a.) gemeente Neder-Betuwe met het verzoek een advies uit te brengen conform de wetgeving.

Besluit:

Het college besluit positief te adviseren over de voorgenomen bestuurlijke fusie van het Van Lodenstein College/Hoornbeeck College en Jacobus Fruytier Scholengemeenschap per 1 januari 2025.

Bevoegd gezag project OER Energiecorridor A15-Betuweroute

Dit voorstel adviseert om in te stemmen met onderstaand vervolgproces voor een project van RWs, Prorail, Provincie en verschillende gemeenten, waaronder Neder-Betuwe, om op reststroken langs de A15-Betuweroute kleine zonneveldjes te installeren.

Besluit:

1. Het college besluit om niet in te stemmen om het project OER Energiecorridor A15-Betuweroute via een projectbesluit vorm te geven.
2. Het college besluit niet in te stemmen met de delegatie van de projectprocedure door de minister van EZK naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.
3. Het college besluit de raad te informeren over de besluiten onder 1 en 2 middels een raadsinformatiebrief.

Subsidieregeling Groene Schoolpleinen

De gemeente wil in het kader van het nemen van klimaat adaptieve maatregelen de bestaande, sterk verharde oppervlakken vergroenen. Eén van de projecten en tegelijk belangrijk speerpunt uit onze lokale adaptatiestrategie is het vergroenen van onze schoolpleinen. Met dit voorstel vragen wij om de definitieve vaststelling van de subsidieregeling om samen met de scholen aan de slag te kunnen gaan.

Besluit:

Het college besluit de subsidieregeling Groene Schoolpleinen vast te stellen.

Stemadvies Algemene Ledenvergadering VNG 26 juni 2024

Op 26 juni a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Het college wordt gevraagd in die vergadering te stemmen over voorstellen en moties.

Besluit:

  1. Het college besluit bij voorstellen die het VNG-bestuur voorlegt op de ALV van 26 juni 2024 te stemmen conform de annotatie op deze vergadering;
  2. Het college besluit de structurele financiële consequenties van de voorstellen voor 2025 en verder na besluitvorming op de ALV mee te nemen in het opstellen van de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028:
    1. Contributieverhoging van naar verwachting €2.000.
    2. Verhoging van de bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering met naar verwachting €20.000.