Besluitenlijst 23 januari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Eindrapportage Gelders Winterfonds

De Provincie Gelderland heeft op 15 november 2022 het Gelders Winterfonds ingesteld. Aan de gemeente Neder-Betuwe is hieruit een subsidie toegekend. De subsidie is bedoeld voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen. Bij de beschikking is gevraagd om na afloop hiervan een eindrapportage te sturen, dat door het college is goedgekeurd.

Besluit:

Het college besluit de eindverantwoording Gelders Winterfonds vast te stellen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hierover te informeren.

Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Door de aanpassing van de verordening op de heffing en invordering van leges 2024 op de Omgevingswet heeft de verordening 2024 een metamorfose ondergaan. Hierdoor zijn er enkele omissies ontstaan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de eerste wijziging op de verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (inclusief tarieven- tabel).
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.