Besluitenlijst 23 april 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Nees van Wolfswinkel
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: A.J. (Jan) Kottelenberg

Gewijzigde aanvraag uitvoering Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen

Op 1 maart jl. is het subsidieloket voor het Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen geopend door het Energieloket. Neder-Betuwe is de eerste gemeente die deze subsidie verleent. Op basis van de eerste praktijkervaringen verzoekt het Energieloket de regeling te vereenvoudigen.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde aanvraag van het Energieloket Rivierenland voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma Lokale Isolatie Aanpak Koopwoningen.

Vaststellen inzet boa’s 2024

De inzet van de boa’s dient aan te sluiten op het gevoerde beleid van de gemeente. Aangezien er sprake is van een klein team van drie personen dienen keuzes te worden gemaakt in de taken.

Besluit:

1. Het college besluit de evaluatie van het handhavingsbeleid APV en bijzondere wetten vast te stellen en de daarin opgenomen aanbevelingen over te nemen.
2. Het college besluit de inzet van de boa’s, vooruitlopend op het jaarplan veiligheid 2024, vast te stellen, waaronder het beëindigen van de volgende taken:
a. Controle van eenmalige huwelijkslocaties;
b. Controle op stoken;
c. Controle op huisvesting arbeidsmigranten.
3. Het college besluit het structurele tekort van € 13.200 als afwijking op te nemen in de eerste Bestuursrapportage 2024 bij het onderdeel overige kleine verschillen.

Vaststellen ENSIA 2023 stukken

Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning- en controlcyclus voor informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het college meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het college beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

Besluit:

1. Het college besluit de Collegeverklaring ENSIA 2023 vast te stellen.
2. Het college besluit de verantwoordingsrapportages BAG-BGT-BRO vast te stellen.
3. Het college besluit de DBA-Schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht Collegeverklaring ENSIA 2023 te ondertekenen.
4. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.