Besluitenlijst 21 mei 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg en S.H.R. (Stefan) van Someren
Afwezig: N. (Nees) van Wolfswinkel

Jaarstukken 2023 gemeente Neder-Betuwe

Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Met de overlegging van de Jaarstukken 2023 eindigt de planning en controlcyclus voor het boekjaar 2023

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Jaarstukken 2023.
2. Het college besluit het raadsvoorstel over de Jaarstukken 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
3. Het college besluit op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage bij paragraaf 6 Grondbeleid met de actualisaties van grondexploitaties per 31 december 2023, in verband met het belang genoemd in artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid.
4. Het college besluit de raad voor te stellen geheimhouding op te leggen op het in beslispunt 2 genoemde document op grond van artikel 87, juncto 88, lid 2 Gemeentewet vanwege het belang genoemd in artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid, tot het moment dat de raad de geheimhouding opheft.

Jaarstukken 2023 Avri

Het dagelijks bestuur van Avri stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van Avri. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van Avri.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Begroting 2025 Avri

Het Dagelijks Bestuur van Avri stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026–2028 van Avri. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de zienswijze op de Begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 van GR Avri.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in onze gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging eveneens daarbij ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Jaarstukken 2023 GGD Gelderland-Zuid

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) van GGD Gelderland-Zuid (GGD) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van GGD. Het Algemeen Bestuur (AB) van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van GGD Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke financiële positie de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begrotingswijziging en begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke financiële positie de bijbehorende begrotingswijzigingen ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van de ODR. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit met het raadsvoorstel over de jaarstukken 2023 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in te stemmen, waarin voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel daarover ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke financiële positie 2023 de bijbehorende begrotingswijziging eveneens daarbij ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Begroting 2025 Omgevingsdienst Rivierenland

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 van de ODR. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de (concept) Begroting 2025 van de ODR.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in onze gemeentelijke begroting de begrotingswijziging daarbij ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Jaarstukken 2023 Regio Rivierenland

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van Regio Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke financiële positie de bijbehorende begrotingswijziging eveneens daarbij ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Begroting 2025 Regio Rivierenland

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de zienswijze in te dienen op de (concept) Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Regio Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van de VRGZ. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Begroting 2025 Werkzaak Rivierenland

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van Werkzaak Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de (concept) Begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke financiële positie de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Beleidskader kleinschalige opwek duurzame energie

Kleinschalige opwek van duurzame energie geeft ruimte aan inwoners (-collectieven) en lokale ondernemers om het eigen energieverbruik te verduurzamen en speelt in op het probleem van netcongestie, omdat de energie direct in de omgeving wordt gebruikt. Initiatiefnemers voor kleinschalige opwek van energie lopen echter vaak aan tegen planologische obstakels en een gebrek aan eenduidig beleid. Door een beleidskader op te stellen kan er duidelijkheid worden gecreëerd voor zowel initiatiefnemers als beleidsmedewerkers over welke initiatieven wenselijk en haalbaar zijn, en onder welke voorwaarden. Dit voorstel geeft invulling aan deze wens voor een beleidskader.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over het beleidskader kleinschalige opwek duurzame energie.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Subsidieaanvraag Energie Samen Rivierenland voor de aanpak van energiearmoede met het programma EnergieVitaal

De gemeente Neder-Betuwe heeft vanuit het Rijk SPUK-middelen ontvangen voor het nemen van energiebesparende maatregelen tegen energiearmoede. Een deel van deze middelen heeft de gemeente besteed aan het FIX-project dat in 2022 van start is gegaan. Voor het resterende bedrag is gekozen voor het programma Energie Vitaal. Binnen dit programma bieden we middelgrote maatregelen aan om bewoners meer structureel te helpen de energierekening te verlagen. Denk hierbij aan binnenshuis isoleren, waterzijdig inregelen, het vervangen van oud witgoedapparatuur voor energiebesparend witgoed, energiemonitoring en het vervangen van oude ventilatieboxen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 450.000 aan Energie Samen Rivierenland voor de inzet en uitvoering van het programma Energie Vitaal in de aanpak van energiearmoede.
2. Het college besluit de totale lasten van € 450.000 te dekken uit de daarvoor beschikbare middelen van derdengelden energiebesparende maatregelen.

Omgevingsvergunning Zonnepark Dodewaard (verklaring van geen bedenkingen)

Er is op 30 november 2023 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonnepark ten noorden van de A15 en de Betuweroute aan de Dalwagen. Het plan is in strijd met de agrarische bestemming uit het bestemmingsplan “Buitengebied Dodewaard en Echteld”. Het plan past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente om het aandeel duurzame energie te verhogen, Voor de ontwikkeling dient een (uitgebreide) afwijkingsprocedure op grond van de Wabo te worden gevolgd zodat, na deze procedure, de omgevingsvergunning voor het zonnepark kan worden verleend voor een periode van 25 jaar. In dit geval is een verklaring van geen bedenkingen (hierna: VVGB) benodigd van de gemeenteraad omdat ontwikkeling van zonneparken niet voorkomt op de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen VVGB noodzakelijk is

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag omgevingsvergunning, in verband met de realisatie van een tijdelijk Zonnepark Dodewaard aan de Dalwagen in Dodewaard.
2. Het college besluit medewerking te verlenen aan de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dodewaard en Echteld’ door middel van een (ontwerp) afwijkingsbesluit ex. artikel 2.12, lid 1 sub a ten 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van een tijdelijk zonnepark gelegen ten noorden van de A15 Betuweroute en ten oosten van de Dalwagen, voor een periode van 25 jaar.
3. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om een VVGB af te geven.
4. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen dat de ontwerpverklaring wordt geacht definitief te zijn verleend indien tegen de ontwerpverklaring geen zienswijzen worden ingediend.
5. Het college besluit om in te stemmen met het raadsvoorstel.

Samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen

Het is belangrijk dat de gemeente en het waterschap met ieder een gezamenlijk (wettelijk) belang op het gebied van het ontvangen en het verwerken van afvalwater effectief samenwerken. Zo trekken we richting lozers als één overheid op. Een samenwerkingsovereenkomst geeft hen het voor een structurele samenwerking benodigd fundament. Dit document is tot stand gekomen na een jarenlang traject van onderzoek en ontwikkeling in de samenwerking.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst.
2. Het college besluit de Omgevingsdienst Rivierenland opdracht te geven alle uit deze samenwerkingsafspraak werkzaamheden namens Neder-Betuwe uit te voeren.
3. Het college besluit portefeuillehouder Stefan van Someren te machtigen om namens het college van de gemeente Neder-Betuwe de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Wegsleepverordening

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 heeft het college de bevoegdheid tot het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is. Om gebruik te kunnen maken van de bevoegdheid moet de gemeenteraad een wegsleepverordening vaststellen, waarin een aantal praktische zaken is geregeld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Wegsleepverordening Neder-Betuwe 2024.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.
3. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst in verband met de uitvoering van de wegsleepverordening.
4. Het college besluit de Beleidsregel wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen Neder-Betuwe vast te stellen.

Handhavingsarrangement gemeente Neder-Betuwe en basisteam De Waarden

Afgelopen maanden hebben de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de politie met elkaar gesproken over samenwerking. Er is altijd al samenwerking geweest, maar er was behoefte aan verbetering en verscherping hiervan. De samenwerkingsafspraken zijn nu vastgelegd in een handhavingsarrangement. Hieruit volgt een duidelijke rolverdeling in verschillende handhavingssituaties en een beschrijving van de manier van werken met elkaar.

Besluit:

Het college besluit het handhavingsarrangement gemeente Neder-Betuwe en basisteam De Waarden vast te stellen.

Aanpassen van diverse gemeenschappelijke regelingen

Om te voldoen aan de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. In februari heeft de raad voor de meeste gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ingediend. In dit voorstel word de volgende stap gezet.

Besluit:

1. Het college besluit onder voorbehoud van toestemming door de raden de tekstvoorstellen vast te stellen voor de volgende gemeenschappelijke regelingen: AVRI, GGD Gelderland-Zuid ODR. RAR, Regio Rivierenland, UBR, VRGZ en Werkzaak Rivierenland en de Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland.
2. Het college besluit de reactie op de zienswijzen door de raad op eerder voorgelegde wijzigingsvoorstellen vast te stellen.
3. Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen waarin de wijzigingsvoorstellen voor toestemming van de raad aan het college worden voorgelegd voor de volgende gemeenschappelijke regelingen AVRI, GGD Gelderland-Zuid ODR. RAR, Regio Rivierenland, UBR, VRGZ en Werkzaak Rivierenland en de Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland.
4. Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen waarin de raad de gewijzigde GR tekst van de AVRI en de Regio Rivierenland vaststelt.
5. Het college besluit de raad voor te stellen geen zienwijze in te dienen op de regeling Nederrijn Lek en Waal.
6. Het college besluit het raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bestuursopdracht ‘Onderzoek toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie'

Het college heeft ingestemd met de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Onderzoek toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie’ en stelt daar financiële middelen voor beschikbaar.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Onderzoek toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie’.
2. Het college besluit in te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van € 35.000 voor de uitvoering van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie.
3. Het college besluit in te stemmen de onder voorgesteld besluit 2 genoemde kosten ten laste te brengen van de financiële positie en te verwerken in de tweede Bestuursrapportage 2024.