Besluitenlijst 20 februari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Benoeming plaatsvervangend secretaris bezwaarschriftencommissie

Besluit:

1.1 Het college besluit mevrouw G.B. van Rooijen – van Geel, strategisch juridisch adviseur van de Bedrijfsvoeringpijler, Team Juridische zaken, met ingang van 1 januari 2024 te benoemen tot plaatsvervangend secretaris van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften en daarbij te bepalen dat deze benoeming van rechtswege zal vervallen als de werkzaamheden voor de gemeente Neder-Betuwe zijn geëindigd;
2.1 Het college besluit de aanwijzing van mevrouw G. van de Pol-van Meerten, administratief juridisch medewerker van de Bedrijfsvoeringpijler, Team Juridische zaken, benoemd als plaatsvervangend secretaris van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, in te trekken met ingang van 1 januari 2024.

Aanvullend SpUk Nationaal Isolatieprogramma lokale aanpak (verhoging budget per woning)

De gemeente Neder-Betuwe heeft ambtshalve € 109.269 extra gekregen voor het Nationaal Isolatieprogramma Lokale Aanpak Koopwoningen. De uitvoering van dit programma is bij het Energieloket Rivierenland belegd. Met dit besluit worden de ontvangen gelden toegekend aan het Energieloket Rivierenland. Daarmee is er minimaal € 330 extra per woning beschikbaar.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met de subsidieaanvraag van het Regionale Energieloket Rivierenland en de ontvangen SpUk NIP LIAK van € 109.269 aan hen te beschikken.

Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2023 dient het college een rechtmatigheidsverantwoording af te geven bij de Jaarstukken. In de afgelopen periode heeft de gemeente zich hierop goed voorbereid. Onder andere door een beschrijving van de wijze waarop de (verbijzonderde) interne controlefunctie is belegd in de organisatie (het ‘control framework’) en door te oriënteren op wat er qua processen, controlewerkzaamheden en technische ondersteuning nodig is om de rechtmatigheidsverantwoording inhoudelijk goed te kunnen onderbouwen. In aanloop naar de jaarstukken 2023 is in dit kader geconstateerd dat er op de verbijzonderde interne controle meer kwalitatieve en kwantitatieve inzet nodig is. Enerzijds omdat er sprake is van een toename van het aantal te controleren regelingen en stijgende controlevolumes als gevolg van de omvang/materialiteit van onze processen, anderzijds omdat de aanscherping van controle- en rapportagevereisten vraagt om steeds meer kennis over de wijze waarop de rechtmatigheid vanuit accountancystandaarden dient te worden onderbouwd.

Besluit:

1. Het college besluit de formatie van de functie van Adviseur Kwaliteit en Control met functiecode N03.01.08, onderdeel team Control, met ingang van 1-1-2024 uit te breiden met 0,22 Fte (van 0,78 naar 1,0 fte).
2. Het college besluit de formatie van de functie van Adviseur AO/IC met functiecode N03.01.10, onderdeel team Control, met ingang van 1-1-2024 uit te breiden met 0,22 Fte (van 0,44 naar 0,67 fte).
3. Het college besluit de extra lasten van voornoemde formatie-uitbreidingen van in totaal € 36.367 te dekken door een verlaging (volledige vrijval) van het beschikbare materiële budget voor de rechtmatigheidsverantwoording (Gbnr. 600100800).
4. Het college besluit in de eerste bestuursrapportage 2024 melding te maken van een overschrijding van afgerond € 87.000 op het personeelsbudget in verband met de uitvoering van de verbijzonderde interne controle.