Besluitenlijst 2 juli 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Inrichtingsplan Hoge Wei te Kesteren

Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hoge Wei te Kesteren vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep aangetekend. Het bestemmingsplan is onherroepelijk in werking. In het bestemmingsplan Hoge Wei staat een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat het college van B&W eerst een Inrichtingsplan (IP) vaststelt voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend. Het IP van het plan Hoge Wei is gereed en kan worden vastgesteld. Dit deel behelst de bouw van een school, een kerk, een rotonde en grondgebonden en gestapelde woningen. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Dit BKP geldt als toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit en maakt onderdeel uit van het inrichtingsplan. In het BKP staan richtlijnen gegeven voor de kwaliteit van bebouwing en openbaar groen, de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte om te verblijven en te spelen.

Besluit:

1. Het college besluit het inrichtingsplan Hoge Wei vast te stellen. 
2. Het college besluit het beeldkwaliteitsplan Hoge Wei vast te stellen.
3. Het college besluit af te wijken van het advies van het Gelders Genootschap (Welstand) van december 2023.