Besluitenlijst 2 april 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Besluit subsidies Lokaal Investeringsfonds (LIF) 2024

In 2019 is het Lokaal Investeringsfonds (LIF) opgericht. Vanuit het LIF werden, tot en met 2022, projecten van lokale ondernemers(collectieven) gesubsidieerd die bijdragen aan lokale werkgelegenheid en economische structuurversterking. Dit voorstel betreft een besluit over de vaststelling van de subsidie van het laatste project uit 2022. Daarmee zijn alle LIF projecten afgerond. In 2023 is een interne evaluatie uitgevoerd naar LIF.

Besluit:

1. Het college besluit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het project Phytobac door VOF De Kat Angelino en de firma VOF Van der Lippe te honoreren.
2. Het college besluit het Lokaal Investeringsfonds (LIF) af te ronden, kennis te nemen van de interne evaluatie en de leerpunten en aanbevelingen te gebruiken bij een (eventuele) nieuwe lokale subsidieregeling of andere vormen van stimulering voor lokale ondernemers.

Propositie Laanboomteelt (Bouwsteen Laanboompact)

Door het vaststellen van de “Propositie Laanboomteelt” door Gemeente Neder-Betuwe en de andere lokale samenwerkingspartners (Gemeente Buren, Gemeente Overbetuwe, Tree Centre Opheusden, Regio FruitDelta Rivierenland) ontstaat een gezamenlijk uitgangspunt voor de voortzetting van het Laanboompact en de behartiging van gezamenlijke belangen naar hogere overheden. Het college van B&W van Gemeente Neder-Betuwe spreekt, via dit besluit, haar commitment uit om de structurele samenwerking via het Laanboompact voort te zetten en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit de “Propositie Laanboomteelt” vast te stellen als inhoudelijk koersdocument vanuit de gemeente en haar samenwerkingspartners voor voortzetting van het Laanboompact.
2. Het college besluit de “Propositie Laanboomteelt” vast te stellen als inhoudelijk document voor behartiging van gezamenlijke belangen van de drie gemeenten en de laanboomteelt sector bij hogere overheden: de Provincie Gelderland, het Rijk en de Europese Unie.
3. Het college besluit de (structurele) kostenplaats Laanboomteelt (€ 5.000) en de (structurele) kostenplaats Laanboompact (€ 5.000) samen te voegen tot één kostenplaats Laanboomteelt en de benodigde middelen voor de financiële bijdrage van de gemeente aan de projectorganisatie van het Laanboompact, te weten € 10.000 per jaar van 2025 tot en met 2030, ten laste te brengen van deze kostenplaats.