Besluitenlijst 19 maart 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, J. (Jacko) van der Windt en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: N. (Nicolien) de Geus

Benoeming externe Functionaris Gegevensbescherming - Lumen Group

Gemeenten hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen als interne toezichthouder.

Besluit:

Het college besluit Lumen Group B.V. te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Neder-Betuwe.

Benoeming loco-secretaris en plaatsvervangend algemeen directeur

Met het aantreden van Nicolien de Geus als nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur moet er opnieuw een besluit worden genomen over de loco-secretaris en de plaatsvervangend algemeen directeur.

Besluit:

1. Het college besluit mevrouw A. Springer aan te wijzen als eerste loco-secretaris, de heer J. van der Windt als tweede loco-secretaris en de heer R. van Mil als derde loco-secretaris.
2. Het college neemt het voorgenomen besluit om mevrouw A. Springer aan te wijzen als eerste plaatsvervangend algemeen directeur, de heer J. van der Windt als tweede plaatsvervangend algemeen directeur en de heer R. van Mil als derde plaatsvervangend algemeen directeur.
3. Het college besluit het voorgenomen besluit onder 2 om te zetten in een definitief besluit nadat de ondernemingsraad positief advies heeft gegeven.

Beslissing op bezwaar handhaving Einsteinstraat 1 Dodewaard

Het college wordt voorgesteld een beslissing op bezwaar te nemen conform het advies van de bezwaarschriftencommissie van 4 maart 2024.

Besluit:

1. Het college besluit om het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.
2. Het college besluit een dwangsom voor de niet tijdige beslissing van € 138 toe te kennen en de proceskosten tot een bedrag van € 312 toe te wijzen.

Bestuursopdracht Ruimte voor Bedrijven

Er is géén (zachte) planvoorraad in Neder-Betuwe. Op middellange termijn (van 2025 tot en met 2030) en op lange termijn (van 2030 tot en met 2040) kan Neder-Betuwe niet in de ruimtebehoefte voor lokale ondernemers voorzien. De gemeente moet op zoek naar gepaste ruimte voor uitbreiding voor lokale ondernemers, dit geldt in het bijzonder het MKB.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht Ruimte voor Bedrijven, scenario 1.
2. Het college besluit een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering en dit ten laste te brengen van de stelpost beleidsvoornemens en de financiële consequenties te verwerken in de 1e Bestuursrapportage.

Overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs

Het extern toezicht op het openbaar onderwijs wordt gemandateerd uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders en is vastgelegd in de overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs. Door enkele wettelijke wijzigingen dient de overeenkomst aangepast te worden en opnieuw te worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit de gewijzigde overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs vast te stellen.
2. Het college besluit de raad te informeren over de gewijzigde overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs middels een raadsinformatiebrief.

Uitgiftebeleid gemeentelijke groenstroken en restgronden

Het uitgiftebeleid gemeentelijke gronden van 2013 bevat richtlijnen waaraan uitgiften van groenstroken en restgronden moeten voldoen. Met name wegens maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving bestaat de wens om het uitgiftebeleid gemeentelijke gronden van 2013 te actualiseren.

Besluit:

1. Het college besluit het uitgiftebeleid gemeentelijke groenstroken en restgronden vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Vaststelling wijzigingsplan Kerkstraat 30 Kesteren

Op het perceel Kerkstraat 30 in Kesteren staat nu een woning. Met voorliggend wijzigingsplan wil initiatiefnemer een extra woning mogelijk maken op het perceel. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor het college om hieraan medewerking te verlenen. In voorliggende plan wordt voldaan aan alle voorwaarden om mee te werken aan een wijziging. Voorgesteld wordt om van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

Besluit:

Het college besluit het wijzigingsplan Kerkstraat 30 Kesteren ongewijzigd vast te stellen.

Besluit nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Vereniging van Nederlands Gemeenten vragen ons in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst. De nieuwe overeenkomst komt in de plaats van een aantal andere overeenkomsten waardoor alle leningen onder één en dezelfde achtervangovereenkomst vallen. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico blijft ongewijzigd.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 1 tussen de gemeente en het Waarborgfond Sociale Woningbouw (WSW), met ingang van 1 mei 2024, waarbij: 
a. De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt; 
b. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021; 
c. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021; 
d. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt. 
2. Het college besluit de ondertekende overeenkomst te versturen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).