Besluitenlijst 18 juni 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Verwerving essentiële functies (G7)

Voor een beperkt aantal jeugdigen met een complexe zorgvraag is de zorg binnen Gelderland nog onvoldoende geregeld. Daarom gaan de 7 jeugdhulpregio’s in Gelderland (G7) samenwerken om de zorg voor de jeugdigen die vastlopen in het systeem te verbeteren. In 2022 is het inkooptraject voor essentiële functies voorbereid en hebben de 56 Gelderse gemeenten samen met 16 jeugdhulpaanbieders gekeken naar wat nodig is, waar het goed gaat en waar verbetering noodzakelijk is. Dit heeft geleid tot de voorliggende inkoopdocumenten voor de verwerving van de essentiële functies. Vanaf 1 januari 2025 worden de essentiële functies op G7-niveau georganiseerd.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2023

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD Gelderland-Zuid is door de gemeente aangewezen als toezichthouder. Jaarlijks moet het college verantwoording afleggen over het toezicht aan de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarverslag laat zien hoe het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in 2023 in Neder-Betuwe is uitgevoerd.

Besluit:

1. Het college besluit de Jaarverantwoording Kinderopvang Neder-Betuwe 2023 vast te stellen.
2. Het college besluit het vastgestelde jaarverslag ter verantwoording beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Jaarstukken 2023 inclusief rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2023 dient het college in de jaarstukken een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen. Op 21 mei heeft het college de concept Jaarstukken 2023 besproken en zijn de (concept) jaarstukken aangeboden aan de gemeenteraad. In deze versie was nog geen rechtmatigheidsverantwoording opgenomen omdat de accountantscontrole nog niet was afgerond. Het college heeft de gemeenteraad aangegeven de rechtmatigheidsverantwoording zo spoedig mogelijk na afronding van de accountantscontrole aan de gemeenteraad te doen toekomen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de Rechtmatigheidsverantwoording 2023 en de (concept) toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering.
2. Het college besluit de gewijzigde concept Jaarstukken 2023 (inclusief rechtmatigheidsverantwoording) aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

DVO Leerplicht Regio Rivierenland

Er is gebleken dat de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Regio Rivierenland voor uitvoering van de leerplicht geactualiseerd dient te worden. Met voorliggend DVO wordt dit hersteld en in lijn gebracht met de overige regiogemeenten.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de voorliggende Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht.
2. Het college besluit de bijbehorende ambtsinstructie vast te leggen.

Bestuursopdracht Strategische koers Neder-Betuwe

Vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie, digitalisering, etc. leiden tot de noodzaak om in beeld te brengen welke opgaven specifiek voor Neder-Betuwe gaan gelden en hoe die opgevangen worden. Het aangaan van de maatschappelijke opgaven en bijbehorende investeringen in zowel het ruimtelijke als sociale aspect hiervan, vraagt wat van de gemeente, zowel financieel als in capaciteit. De samenhang van de ruimtelijke en sociale opgaven, en de financiële en organisatorische vraagstukken die dat met zich mee brengt, vraagt om een meer integrale aanpak en visie. Het college geeft met de voorliggende bestuursopdracht ruimte om bij raad en college op zoek te gaan naar een lange termijn visie: 'Wat voor gemeente willen we zijn?'.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Strategische koers Neder-Betuwe’.
2. Het college besluit om dit traject in een eenvoudige, maar doelmatige vorm, samen met de raad als volksvertegenwoordiger te doorlopen.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Gunningsleidraad MFC Dodewaard

In Dodewaard realiseren wij het Multifunctioneel Centrum (MFC). Er vindt nieuwbouw plaats aan de bestaande verenigingshal De Eng van twee basisscholen, kinderopvang, de dorpshuisfunctie, bibliotheek, voetbalvereniging en een aantal commerciële functies. Om de realisatie mogelijk te maken, is een Europese aanbesteding gestart. Doel van deze aanbesteding is het sluiten van een aannemingsovereenkomst met één opdrachtnemer. Het betreft een zogenoemde Europese niet-openbare aanbesteding. Met dit advies wordt het college gevraagd in te stemmen met het doorlopen van deze niet-openbare Europese aanbesteding en de Gunningsleidraad vast te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit dat er een niet-openbare Europese aanbesteding wordt doorlopen voor de ontwerpteam en realisatie van het MFC.
2. Het college besluit in te stemmen met de Gunningsleidraad MFC Dodewaard.