Besluitenlijst 16 april 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Aanpassing voorziening dubieuze debiteuren SD

De gemeente kent een voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein, om de financiële risico’s van oninbare vorderingen op inwoners af te dekken. Dit jaar wordt een fors bedrag onttrokken aan de voorziening, doordat een aantal grote vorderingen oninbaar zijn gebleken. Doordat andere vorderingen wel (gedeeltelijk) zijn afgelost en er een beperkt bedrag aan nieuwe vorderingen is ontstaan, wordt het financiële risico (en daarmee de voorziening) per saldo lager dan voorgaande jaren.

Besluit:

1.1 Het college besluit kennis te nemen van de buiteninvordering stellen van een aantal vorderingen met een totaal bedrag van € 246.994,87 en deze ten lasten te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren Werk & Inkomen.
2.1 Het college besluit een bedrag van € 178.446,53 te storten in de voorziening dubieuze debiteuren Werk en Inkomen.
3.1 Het college besluit deze bijstelling te verwerken in de jaarrekening 2023.

Haalbaarheidsstudie (fiets-/wandel)verbinding A'dam-Rijnkanaal

Het college neemt kennis van de haalbaarheidsstudie over een mogelijke wandel-/fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de A15 en het spoor Tiel-Arnhem. Er zijn verschillende varianten onderzocht, het college kiest voor variant C. Dat is een verbinding langs het kanaal aan Tielse en Neder-Betuwse kant en via een brugverbinding tussen de sluizen en het spoor/A15. Om deze verbinding uiteindelijk te kunnen realiseren is een lobbytraject nodig. Door middel van een raadsvoorstel informeert het college de gemeenteraad over het eindresultaat en vraagt zij commitment voor het vervolg.

Besluit:

1. Het college neemt kennis van de Haalbaarheidsstudie naar de langzaam verkeersverbinding Amsterdam-Rijnkanaal.
2. Het college besluit in te zetten op de realisatie van de gepresenteerde variant C, zijnde een verbinding langs het kanaal aan Tielse en Neder-Betuwse kant en via een brugverbinding tussen de sluizen en het spoor/A15.
3. Het college besluit hiervoor een lobby-traject te starten.
4. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van de haalbaarheidsstudie.
5. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Verlengen dienstverleningsovereenkomst dyslexie

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. Om de inzet van deze zorg efficiënt te regelen is samen met vijf gemeenten in Rivierenland en met twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs een bureau voor dyslexiezorg opgericht. De dienstverleningsovereenkomst die hieraan te grondslag ligt moet worden verlengd.

Besluit:

1. Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst dyslexie voor drie jaar te verlengen.
2. Het college besluit het dyslexiebureau en de GZ-psycholoog te machtigen om taken volgens artikel 6 van de Dienstverleningsovereenkomst uit te voeren.

Wervings- en selectiebeleid 2024

Het college heeft een geactualiseerd wervings- en selectiebeleid vastgesteld. Binnen de gemeente Neder-Betuwe is de mogelijkheid om intern op een vacature te solliciteren laagdrempeliger gemaakt. Daarnaast is een regionale afspraak voor de interne arbeidsmarkt (waarbij medewerkers uit buurgemeenten gezien werden als interne kandidaten) komen te vervallen omdat die afspraak niet meer aansloot bij de snelheid waarop de gemeenten kandidaten willen werven en selecteren in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Besluit:

Het college besluit het wervings- en selectiebesluit 2024 vast te stellen, onder voorbehoud dat de OR daarmee instemt.

Gedoogbeschikking Hoge Wei te Kesteren

Aan de Hoge Wei in Kesteren is een locatie gevonden ten behoeve van het tijdelijk huisvesten van Oekraïense weeskinderen en hun begeleidsters en voor andere Oekraïense ontheemden. Het gaat om een locatie waarbij 21 tijdelijke woonunits worden gebouwd voor de opvang van 70 personen. De projectontwikkelaar is bereid gevonden om een perceel langs de Rhenenseweg bouwrijp te maken waarna woningcorporatie Thius hier tijdelijk een aantal woonunits plaatst. De gemeente gaat deze units huren voor de opvang van de Oekraïense weeskinderen en hun begeleidsters en voor andere Oekraïense ontheemden. Voor de realisatie van deze opvang is een omgevingsvergunning vereist waarvoor een procedure dient te worden doorlopen die enige tijd vergt. Deze procedure is door initiatiefnemer gestart. Op 1 juni 2024 dient echter de tijdelijke huisvesting gerealiseerd te zijn. Met de verwachtte datum waarop de tijdelijke vergunning afgegeven kan worden, ontstaat een overgangssituatie waarbij al gebouwd dient te worden ten behoeve van de tijdelijke huisvesting, maar dit nog niet vergund is. Middels deze beschikking wordt gedoogd dat vooruitlopend op de vergunning gestart wordt met de bouw van de woonunits

Besluit:

Het college besluit een gedoogbeschikking af te geven voor de bouw van de tijdelijke woonunits aan de Hoge Wei te Kesteren.

Vaststellen Bestuursopdracht Leidraad duurzaamheid bij nieuwe ontwikkelingen

Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen en bedrijven staat de gemeente voor grote uitdagingen, en heeft de gemeente grote ambities. Naast de omvang van deze opgave, groeit de complexiteit door de energietransitie, warmtetransitie, de transitie naar een circulaire economie, maar ook klimaatadaptatie en groen in onze leefomgeving zijn belangrijker dan ooit. Om deze uitdagingen goed aan te pakken, hebben we een duidelijk raamwerk nodig om duurzame doelstellingen af te wegen en procesmatig te borgen. Hiervoor is een bestuursopdracht opgesteld met als doel een heldere leidraad duurzaamheid op te stellen.

Besluit:

Het college besluit de bestuursopdracht Leidraad duurzaamheid bij nieuwe ontwikkelingen vast te stellen.