Besluitenlijst 14 mei 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Keuzenotitie Programma Buitengebied

In de Omgevingsvisie Neder-Betuwe is opgenomen dat we een Programma Buitengebied gaan opstellen. De eerste fase hebben we afgerond met een uitgangspuntennotitie. In fase 2 zijn over de vraagstukken uit deze uitgangspuntennotitie diverse gesprekken gevoerd. De tweede fase ronden we af met een keuzenotitie. In deze keuzenotitie is aangeven welke keuzes gemaakt kunnen worden per vraagstuk en welke keuze er gemaakt is. De keuze notitie is ter besluitvorming voorgelegd aan het college ter besluitvorming. De gemaakte keuzes worden verwerkt in het Programma Buitengebied.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de ‘Keuzenotitie Programma Buitengebied’.
2. Het college besluit de keuzennotitie ter kennis name toe te zenden aan de gemeenteraad.

Omgevingsvergunning zonne-eiland Gouverneurspolder Ochten (verklaring van geen bedenkingen)

Initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een drijvend zonne-eiland in de Gouverneurspolder langs de Waal bij Ochten. De Gouverneurspolder is een uiterwaarde van de Waal. Het beoogde zonne-eiland heeft een oppervlakte van circa 7 hectare. Het plan is in strijd met de bestemming uit het bestemmingsplan “Buitengebied Dodewaard en Echteld”. Het plan past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente om het aandeel duurzame energie te verhogen. Initiatiefnemer heeft voor deze aanvraag een (uitgebreide) afwijkingsprocedure op grond van de Wabo aangevraagd zodat, na deze procedure, de omgevingsvergunning voor het zonneveld kan worden verleend voor een periode van 25 jaar. Wel is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) benodigd van de gemeenteraad omdat ontwikkeling van zonnevelden niet voorkomt op de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen VVGB noodzakelijk is.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag omgevingsvergunning, in verband met de realisatie van een zonne-eiland Gouverneurspolder Ochten.
2. Het college besluit medewerking te verlenen aan de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dodewaard en Echteld’ door middel van een (ontwerp) afwijkingsbesluit ex. artikel 2.12, lid 1 sub a ten 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van een tijdelijk zonnepark gelegen in de Gouverneurspolder in Ochten, voor een periode van 25 jaar.
3. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om een VVGB af te geven.
4. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen dat de ontwerpverklaring wordt geacht definitief te zijn verleend indien tegen de ontwerpverklaring geen zienswijzen worden ingediend.
5. Het college besluit om in te stemmen met het raadsvoorstel.

Jaarstukken 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van UBR. Het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.
De jaarstukken hebben een positief resultaat van € 317.051 en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt voor dit resultaat aan de algemene reserve toe te voegen ter versterking van de weerstandscapaciteit. Voor Neder-Betuwe heeft dit geen financiële consequenties. De jaarstukken geven geen aanleiding tot een zienswijze.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel daarover ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Begroting 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland (UBR) in gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2029. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt deze zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting 2025.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van GR UBR.
2. Het college besluit het raadsvoorstel daarover ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Jaarstukken 2023 Regionaal Archief Rivierenland

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van het RAR. Het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op het Jaarverslag en jaarrekening 2023 van het Regionaal Archief Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van het Regionaal Archief Rivierenland

De raad wordt door het dagelijks bestuur van het RAR in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van het RAR. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. De begroting heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, die gedekt kan worden uit de stelpost voor prijsstijgingen in de gemeentelijke begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de (concept) Programmabegroting 2025 van het RAR.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke financiële positie de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Jaarstukken 2023 Werkzaak Rivierenland

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2023 van Werkzaak Rivierenland. Het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. De jaarstukken hebben een positief resultaat van € 9.469.700. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt voor dit resultaat te verrekenen met de deelnemende gemeenten conform de vastgestelde verdeelsleutel. Omdat de deelname van onze gemeente aan deze GR beperkt is tot de Sociale Werkvoorziening, komt dit voor Neder-Betuwe neer op een totale bijdrage van € 1.123.100 in 2023. Dit is een nadeel van € 36.000 t.o.v. de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak. Dit is reeds is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2023. De jaarstukken geven geen aanleiding tot een zienswijze.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2023 van Werkzaak Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Locatie uitgangspunten voor de huisvesting van asielzoekers

Op 23 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen”, ook wel bekend als de Spreidingswet. De Spreidingswet is 31 januari 2024 in werking getreden en geeft gemeenten een expliciete wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen mogelijk te maken. De gemeente Neder-Betuwe moet aan minstens 145 asielzoekers opvang bieden. Op dit moment heeft de gemeente nog geen locaties op het oog hiervoor. Om kaders te geven aan de zoektocht naar locaties, wordt de raad middels een raadvoorstel gevraagd uitgangspunten voor een opvanglocatie vast te stellen. Deze uitgangspunten behelzen onder andere een kleinschalige locatie met maximaal 150 plekken die tenminste 5 jaar beschikbaar is. Daarnaast wordt de samenwerking met buurgemeenten gezocht om het dienstenaanbod voor asielzoekers zo efficiënt mogelijk te laten organiseren door het COA.

Besluit:

1. Het college besluit met het raadsvoorstel over de locatie uitgangspunten voor de huisvesting van asielzoekers in te stemmen.
2. Het college besluit het betreffende raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.