Besluitenlijst 13 februari 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: A. (Annelie) Springer

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

In het kader van de uitvoering van de Wet basisregistratie personen en Algemene plaatselijke verordening is een aanwijzingsbesluit van de toezichthouders nodig.

Besluit:

Het college besluit het aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP en onbezoldigd ambtenaar vast te stellen.

Beleidsnota fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik

Het hebben van beleid met betrekking tot (het voorkomen van) fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik is van belang om als gemeente goed te kunnen functioneren en om risico’s op fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te beperken. Het is tevens van belang vanuit landelijke vereisten omtrent de rechtmatigheidsverantwoording die het college vanaf de jaarrekening 2023 moet afgeven. Het stellen van nadere regels op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik is een vereiste op grond van de financiële verordening gemeente Neder-Betuwe 2023.

Besluit:

1. Het college besluit de nota ‘Fraude en Misbruik en Oneigenlijk gebruik’, met inbegrip van de frauderisicoanalyse, vast te stellen.
2. Het college besluit de nota en de risicoanalyse te bespreken met het audit comité.

Conceptzienswijze Meerjarenstrategie 2024-2027 GGD Gelderland-Zuid

Elke vier jaar stelt het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid, conform de Gemeenschappelijke Regeling artikel 27, het beleidsplan/meerjarenstrategie van de GGD vast. Hierin is de strategisch-inhoudelijke ontwikkelrichting van de GGD beschreven. Met de meerjarenstrategie wil GGD Gelderland-Zuid inzicht bieden in de leidende principes, strategische thema's en speerpunten van de GGD. Op 19 december 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid de concept Meerjarenstrategie 2024-2027 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijzen voor 13 maart 2024 kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de concept Meerjarenstrategie 2024-2027 GGD Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel en de conceptzienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Handboek Openbare Ruimte

Vanuit beheer en onderhoud is behoefte aan uniformiteit en kwaliteit in de openbare ruimte. Het Handboek Openbare Ruimte Neder-Betuwe is een praktisch, maar ook een dynamisch, instrument om dit te faciliteren. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte. Met deze actualisatie sluit het Handboek weer aan bij de huidige inzichten en vastgesteld beleid.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met het gebruik van het geactualiseerde Handboek Openbare Ruimte 2024.

Intrekken Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008

In december 2023 heeft de gemeenteraad de Algemene plaatselijke verordening Neder-Betuwe 2024 (hierna: Apv) vastgesteld. Hierbij heeft een wijziging plaatsgevonden van artikel 2.74a Apv. Door deze wijziging is het Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 overbodig geworden.

Besluit:

Het college besluit het Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 in te trekken.

Speelruimtebeleid Neder-Betuwe en Uitvoeringsplan (2024-2027)

Het speelruimtebeleid en het uitvoerings-/beheerplan worden met dit voorstel geactualiseerd.  De nieuwe nota geeft de gemeente een prima kader voor nieuwe ontwikkelingen. Voor het uitvoeringsplan is actualisatie ook een vereiste vanwege de benodigde middelen. Na het collegebesluit wordt de raad verzocht om het speelruimteplan vast te stellen en de benodigde middelen in de begroting beschikbaar te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit het Speelruimteplan Neder-Betuwe en het Uitvoeringsplan (2024-2027) vast te stellen.
2. Het college besluit het plan en het uitvoeringsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
3. Het college besluit de raad te vragen in te stemmen om de voorziening speelruimten gedurende 2024 te gebruiken voor het afronden van nog uit te voeren werkzaamheden uit het vorige speelbeleid en deze voorziening met de jaarstukken van 2024 af te sluiten.
4. Het college besluit de raad te vragen in te stemmen om het jaarlijks exploitatiebudget voor beheer en onderhoud te indexeren van € 82.000 naar € 111.237.
5. Het college besluit de raad te vragen om de investeringskredieten voor de jaren 2024 t/m 2027 beschikbaar te stellen.
6. Het college besluit de raad te vragen in te stemmen met de begrotingswijziging.

Begroting beheer openbare ruimte 2024

Avri IBOR voert een groot deel van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte uit volgens afspraken in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Jaarlijks stellen we financiële kaders vast voor deze werkzaamheden in een werkbegroting, gebaseerd op deze DVO. Normaliter worden de financiële consequenties opgenomen in de meerjaren begroting. Avri IBOR kon Neder-Betuwe niet tijdig informeren over de financiële consequenties zoals deze zijn vast gelegd in de DVO. Om deze redenen zijn in de meerjaren begroting de budgetten van 2023 opgenomen en volgt nu de financiële aanvulling die wenselijk is voor 2024. Het college heeft Avri IBOR verzocht drie scenario's te ontwikkelen om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte aan te pakken, gericht op kwaliteit en kostenbalans. Na zorgvuldige analyse adviseren wij scenario 3 als beste oplossing, met een benodigd budget van €2.984.000 voor het onderhoud van de ruimte in 2024. Dit vertegenwoordigt een stijging van 16,7% ten opzichte van de (eerder bijgestelde) werkbegroting van €2.555.000 voor 2023.

Besluit:

1. Het college besluit scenario 3, "combinatie van werken op basis van beeld en frequentie", toe te passen in de werkbegroting voor het integrale beheer van de openbare ruimte in 2024, en het voorkeursscenario voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Het college besluit de financiële consequenties hiervan mee te nemen in de begrotingswijziging voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. 
3. Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2024 aan te gaan waarin, de afspraken voor de uitvoering van werkzaamheden van onze openbare ruimte zijn opgenomen. 
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Vaststellen suppletie-uitkering Ontplofbare Oorlogsresten 2023

Het Rijk biedt de mogelijkheid om een tegemoetkoming van 68% over het jaar 2023 aan te vragen voor gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). De aanvraag hiertoe moet vergezeld gaan van een raadsbesluit, waarin de totale uitgaven die in 2023 zijn gemaakt staan vermeld. Dit besluit is een aanvraag van € 199.492. Dat is afgerond 68% van € 293.371.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een tegemoetkoming te vragen betreffende kosten van onderzoek en het opruimen van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) in het jaar 2023.
2. Het college besluit het raadsvoorstel suppletie-uitkering Ontplofbare Oorlogsresten (OO) 2023 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Opheusden, Smachtkamp 60

Aan de Smachtkamp 60 in Opheusden heeft initiatiefnemer het voornemen elf nieuwe woningen te realiseren en één bestaande woning te vervangen. De bestaande woning betreft een vrijstaande woning. De nieuwe woningen betreffen rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. Omdat de beoogde ontwikkeling op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Kernen Neder-Betuwe’ niet is toegestaan, is het voorliggende bestemmingsplan in procedure gebracht. Omdat het initiatief wel ruimtelijk aanvaardbaar is op de locatie, kan medewerking worden verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. Voor twee van de nieuw op te richten woningen wordt de geluidbelasting als gevolg van het railverkeerslawaai op de zuidgevel overschreden. Hiervoor dient een besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder te worden vastgesteld. Het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden hebben zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Opheusden, Smachtkamp 60’.
2. Het college besluit om een hogere grenswaarde vast te stellen voor de woningen, conform het ontwerp- hogere grenswaardenbesluit.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Opheusden, Smachtkamp 60’ indien een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden met betrekking tot het aspect trillingshinder vanwege spoorverkeer.
4. Het college besluit om het raadsvoorstel ter gewijzigde vaststelling aan te bieden aan de raad.