Besluitenlijst 11 juni 2024

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Incidentele financiering ondersteuning PFO ruimte 2024 en 2025 en co-financiering groenblauw

Regio Rivierenland heeft een voorstel aangeboden aan de colleges met een gecombineerde aanvraag voor financiering voor de ondersteuning van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en voor een onderzoek naar groenblauwe dooradering.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het voorstel Ondersteuning PFO Ruimte van de Regio Rivierenland.
2. Het college besluit incidenteel € 17.588 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het PFO Ruimte van de Regio Rivierenland voor 2024.
3. Het college besluit incidenteel € 19.029 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het PFO Ruimte van de Regio Rivierenland voor 2025.
4. Het college besluit de financiële effecten voor de ondersteuning voor het PFO Ruimte voor 2024 en 2025 ten laste te laten komen van de financiële positie en dit te verwerken in de tweede Bestuursrapportage 2024.
5. Het college besluit incidenteel € 2.498 beschikbaar te stellen voor als cofinanciering van een onderzoek naar groenblauwe dooradering.
6. Het college besluit de financiële effecten voor de cofinanciering voor de groenblauwe dooradering ten laste te laten komen van het budget beleidsvorming algemeen (fysieke pijler).
7. Het college besluit in te stemmen met de beslispunten 1 t/m 6 onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juni 2024.

Meicirculaire 2024

De meicirculaire 2024 geeft financiële informatie over het verloop van de uitkering uit het gemeentefonds.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het in de meicirculaire opgenomen verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2024, begrotingsjaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.
2. Het college besluit de financiële uitkomsten van de meicirculaire 2024 te verwerken in de tweede Bestuursrapportage 2024 (jaarschijf 2024) en in de begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Intentieverklaring Cirtex

Ten behoeve van een Europese subsidieaanvraag vraagt Cirtex de gemeente een intentieverklaring te ondertekenen.

Besluit:

Het college besluit de intentieverklaring voor Cirtex 2.0 vast te stellen en te ondertekenen.