Accordion item is ingeklapt

Als werkgever c.q. uitzendbureau bent u zich ongetwijfeld bewust van de wettelijke eisen die aan ‘goed werkgeverschap’ worden gesteld (artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek). Het gaat daarbij ook om een veilige werkomgeving (iets dat zeker in tijden van corona de nodige aandacht vraagt) en een goede ongevallenverzekering. Arbeidsmigranten zijn een bijzondere groep. Zij dragen veel bij aan onze economie en mogelijk ook aan uw bedrijf. Maar ze zijn vaak kwetsbaar doordat zij de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en mede daardoor niet goed op de hoogte zijn van hun rechten.

De Rijksoverheid wil de positie van arbeidsmigranten verbeteren. Minister Koolmees en andere bewindslieden hebben in december 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het aanpakken van misstanden in de werk- en woonsituatie van arbeidsmigranten. Mede in verband met de uitbraak van het Corona virus heeft het ingestelde ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer haar eerste advies uitgebracht over een betere bescherming arbeidsmigranten in hun werk- en woonsituatie.

Accordion item is ingeklapt

Inschrijving in het Nachtregister of in de Basisregistratie Personen

Arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden in Neder-Betuwe werken en wonen, moeten zich inschrijven bij de gemeente. Afhankelijk van de te verwachten duur van het verblijf vindt registratie plaats in:

  • het Register Niet-Ingezetenen (RNI), ook wel genoemd het Nachtregister;
  • de Basisregistratie Personen (BRP).

Door inschrijving hebben deze werknemers dezelfde rechten en plichten als inwoners van Neder-Betuwe.

Kijk voor uitgebreide informatie over het Register Niet-Ingezetenen op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Nachtregister

Werkgevers kunnen onder voorwaarden worden gemachtigd door de gemeente om zelf in- en uitschrijvingen van arbeidsmigranten te regelen via het nachtregister (Register Niet-Ingezetenen).

Gemachtigd als werkgever om werknemers in te schrijven in het nachtregister?

Als u bent gemachtigd om in- en uitschrijvingen te doen van werkgevers voor verblijf in het nachtregister, klik dan hier.

Basisregistratie Personen (BRP)

Inschrijving kan op 2 manieren:

  • In overleg met de gemeente tijdens een inschrijfavond op woon- of werklocatie.
  • Op afspraak in het gemeentehuis door de arbeidsmigrant zelf. Een afspraak kunt u hier te maken.

Aan inschrijving bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Informatie over inschrijving in de Basisregistratie Personen vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

Graag brengen we wij drie zaken onder uw aandacht:

Als u arbeidsmigranten via een uitzendbureau inhuurt, ga dan na of dat een bonafide, gecertificeerd uitzendbureau is. Dat zijn uitzendbureaus die voldoen aan het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). In de brief van minister Koolmees wordt aandacht besteed aan de ‘ketenaansprakelijkheid’, waarbij werkgevers medeverantwoordelijk worden voor de manier waarop uitzendbureaus met arbeidsmigranten omgaan.

Wijs arbeidsmigranten die bij of voor u werken goed op hun rechten en plichten. U kunt hier een brochure in het NederlandsEngels, Duits en Pools voor arbeidsmigranten downloaden en in uw bedrijf ophangen en onder hen verspreiden.

Zorg dat de bij of voor u werkzame arbeidsmigranten de Nederlandse taal leren. Dat is belangrijk voor veel werkzaamheden die arbeidsmigranten verrichten, maar draagt ook bij aan hun integratie in onze samenleving. Arbeidsmigranten kunnen Nederland leren via het ROC in Tiel of de verschillende ‘Praathuizen’ in Neder-Betuwe. Zie hiervoor elders op deze website bij het onderdeel 'Ik kom hier werken'.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft in 2019 het beleidsplan arbeidsmigranten vastgesteld. Het plan richt zich op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en op het bieden van kansen om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.  In de Regio Rivierenland werken 8 gemeenten samen als het gaat om (de huisvesting van) arbeidsmigranten. 

Om tot een goede uitvoering van het beleid te komen heeft de gemeente het ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ ingesteld. Daarin wordt regelmatig met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, maatschappelijke organisaties en inwoners overlegd. We vinden het belangrijk dat deze stakeholders aan het platform kunnen deelnemen en aangeven wat zij belangrijk vinden. Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u zich per mail opgeven bij de voorzitter van het platform, mevrouw P. van der Horst.

Daarnaast stellen wij het erg op prijs om regelmatig goed overleg met de bedrijven in onze gemeente te hebben. U kunt altijd contact opnemen met de wethouder voor arbeidsmigranten, Nees van Wolfswinkel: telefoon 14 0488 of mailen aan info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Als u op dit moment de eigenaar van een woning bent en nu al kamers verhuurt aan arbeidsmigranten, is dit toegestaan. De adressen waar dit het geval is, zijn bij de gemeente bekend. Als het om een gewone woning gaat mag u aan maximaal 4 personen onderdak bieden, als zij geen gezin vormen. U dient te voldoen aan de door de gemeente in het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten’ gestelde kwaliteitseisen en de eisen van brandveiligheid. Maar er zijn ook andere zaken waar u op moet letten.

Het kan ook zijn dat u plannen hebt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Andere zaken om op te letten

Als u overnachting biedt aan vijf of meer personen, dient u dit te melden bij de Omgevingsdienst Rivierenland ODR en als u meer dan 10 personen huisvest moet u hiervoor bij de ODR een ‘omgevingsvergunning brandveilig gebruik’ aanvragen. 

De gemeente heeft inmiddels alle bestemmingsplannen aangepast, waardoor als u stopt met de verhuur aan arbeidsmigranten in de toekomst geen kamergewijze verhuur meer is toegestaan. Hetzelfde geldt wanneer een woning wordt verkocht en voor woningen waar tot nu toe geen sprake is van kamergewijze verhuur. 

Agrarische bedrijven mogen gedurende het pluk- of oogstseizoen onder voorwaarden arbeidsmigranten als seizoensarbeider huisvesten. Hiervoor moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. De gemeente denkt graag met u mee. Neemt u daarom bij vragen contact op met contactpersoon Inge van Zuilekom. U kunt haar bereiken via telefoon 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

N.B.: vanwege de uitbraak van het Corona (COVID-19) virus, worden de eisen die aan de huisvesting worden gesteld aangescherpt. In navolging van de aanbevelingen van het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer mogen niet meer dan 2 personen op één kamer worden gehuisvest. Ook dienen de RIVM-maatregelen ten aanzien van hygiëne en 1,5 meter afstand strikt te worden opgevolgd. 

De gemeente intensiveert haar controles op illegale huisvesting en treedt handhavend op. Bij geconstateerde overtredingen kan de gemeente sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete.

Accordion item is ingeklapt

Als u een plan hebt om arbeidsmigranten te gaan huisvesten kunt u dit indienen bij de gemeente. De gemeente zal dit plan beoordelen op basis van een aantal criteria, waaronder het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten’. Als de gemeente het plan goedkeurt kan hiervoor vervolgens een (al dan niet tijdelijke) omgevingsvergunning worden afgegeven.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente. Contactpersoon is Inge van Zuilekom. U kunt haar bereiken via telefoon 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Arbeidsmigranten hebben recht op goede, veilige en betaalbare huisvesting. De gemeente zal hier binnen de haar toegekende wettelijke mogelijkheden ook op toezien. Als u als werkgever of uitzendbureau tevens huisvesting biedt aan de bij u werkzame arbeidsmigranten zijn er voorwaarden voor inhouding op het wettelijk minimumloon voor de huisvesting. Zo mag de huur niet meer dan 25% van het wettelijk minimumloon bedragen. De woonruimte dient bovendien door een gecertificeerde instantie te worden gekeurd op basis van de normen van SNF. In verband met het Corona-virus is een aanbeveling van het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer om niet meer dan twee arbeidsmigranten op één kamer te huisvesten en zo mogelijk één persoon per kamer als het niet om een samenwonend tel gaat. De gemeente heeft dit als eis overgenomen.

Voor iedereen die huisvesting biedt aan arbeidsmigranten in Neder-Betuwe gelden verder de volgende eisen:

  • U dient hen er op attent te maken dat zij zich inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente als zij vier maanden of langer in de gemeente verblijven. Zij worden dan als ingezetene beschouwd.
  • Voor arbeidsmigranten die korter dan vier maanden bij u verblijven dient u een digitaal nachtregister bij te houden via de gemeentelijke website. U bent dan tevens verplicht toeristenbelasting af te dragen.
  • U dient op een goed zichtbare plaats informatie voor de arbeidsmigranten op te hangen met nuttige telefoonnummers en algemene informatie over hun verblijf in Nederland. U kunt deze informatie hier downloaden in het NederlandsEngels, Duits en Pools. Vanzelfsprekend mag u de informatie aanvullen met bijvoorbeeld beheerregels die gelden voor uw accommodatie.