Integrale beleidsnota sociaal domein 2021-2024

In de nota ‘Samen verder op de ingeslagen weg’ kunt u lezen welke doelen gemeente Neder-Betuwe in haar beleid voor het sociaal domein heeft opgesteld voor de periode 2021-2024. Ondersteuning voor alle mensen die dat nodig hebben staat centraal in deze nota. Soms is het nodig dat de gemeente die ondersteuning aanbiedt. En soms kan iemand iets (weer) zelf doen. Bijvoorbeeld door het, al dan niet met hulp van anderen, te leren.

Bij de beleidsnota zijn drie uitvoeringsplannen gemaakt. Hierin staat hoe de gemeente samen met maatschappelijke partners de doelen uit de Integrale beleidsnota sociaal domein wil uitvoeren. De uitvoeringsplannen zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:

  • Gezond en Vitaal
  • Meedoen en Samenleven
  • Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien.

Gezond en Vitaal

Het is ons doel dat inwoners van Neder-Betuwe zo gezond mogelijk leven en zo vitaal (fit en energiek) mogelijk zijn. Het uitvoeringsplan beschrijft hoe we dat willen bereiken en hoe we de resultaten meten. Activiteiten van onze maatschappelijke partners helpen ons om de doelen uit dit uitvoeringsplan te bereiken.

Meedoen en Samenleven

De Nederbetuwse samenleving is hecht en inwoners zijn betrokken bij elkaar. Mensen ervaren verbinding en hebben het gevoel dat zij bij elkaar horen. Meedoen en samenleven is voor veel mensen in Neder-Betuwe belangrijk, maar is niet voor iedereen mogelijk en haalbaar. In dit uitvoeringsplan staan de gewenste resultaten voor 2024 beschreven.

Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien

Neder-Betuwe is een gemeente met veel kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders die het nodig hebben dicht bij huis makkelijk bereikbare ondersteuning kunnen krijgen en daarna zelf weer verder kunnen. Tegelijkertijd is een van de doelen normaliseren. Dit betekent dat we meer verschillende vormen van gedrag als normaal gaan zien dan voorheen. Dus ook als het bij een kind of een gezin net een beetje anders gaat. We proberen meer los te laten en minder snel in te grijpen.    

Beleidsnota en uitvoeringsplannen opvragen

Wilt u de volledige beleidsnota sociaal domein of (een van de) uitvoeringsplannen lezen? Of wilt u weten hoe u aan de doelen uit de nota en plannen kunt bijdragen, bijvoorbeeld vanuit uw werk of als betrokken buur? Vraag de beleidsnota en uitvoeringsplannen aan via het aanvraagformulier.