WMO-Raad wordt Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Vanaf 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan haar inwoners, zoals ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, maar ook de jeugdzorg, hulp bij werkloosheid en inkomensproblematiek. Per 1 januari 2020 is daaraan toegevoegd de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ).

Vanwege de uitbreiding van taken is de WMO-raad van de gemeente Neder-Betuwe omgezet naar de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Het werkterrein van de adviesraad is in het belang van alle inwoners van de gemeente Neder-Betuwe. Evenals de WMO-raad deed, geeft de ASD gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De plannen van het college c.q. de verantwoordelijke wethouder worden voorgelegd aan de gemeenteraad, maar pas nadat de ASD daar advies over heeft gegeven.

ASD

De ASD bestaat uit minimaal 5 maar maximaal 12 personen, woonachtig in de verschillende kernen van Neder-Betuwe. De ASD is geen belangenbehartiger van een bepaalde doelgroep of een bepaald individu, maar is er om de algemene belangen van inwoners zo goed mogelijk te dienen. De opdracht staat beschreven in de ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Neder-Betuwe 2019’ en het praktisch functioneren is beschreven in het ‘Huishoudelijk Regelement Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder-Betuwe 2019’. Beide documenten zijn te vinden op deze website.

De leden van de ASD hebben ervaring met inwoners die op de een af andere manier hulp van de gemeente ontvangen door bemiddeling van de afdeling Sociaal Domein, zoals ouderen, jeugd, gehandicapten, sociaal zwakkeren, mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening etc. Op dit moment is actueel de ’Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2020’ en gaat over invoering van het abonnementstarief (b.v. eigen bijdrage WMO is een zg. abonnementstarief). Bij een abonnementstarief zijn keuzemogelijkheden.

Voorbeeld gevraagd advies

Inwoners die gebruik maken van een voorziening, bv een rolstoel, traplift of huishoudelijke hulp hebben, betalen maandelijks het abonnementstarief van € 19,-, maar dat kan voor sommigen een probleem zijn en die zouden geen gebruik kunnen maken van de voorziening. Nu heeft de gemeente een plannetje bedacht om dat probleem op te vangen, maar wil graag weten wat de ASD daarvan vindt, voordat de gemeenteraad daar goedkeuring aan geeft. In dit geval gaat het dus om een gevraagd advies.

Ongevraagd advies

Ook ongevraagd kan de ASD advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. We hebben in onze dorpen Huizen van …., waar men terecht kan om bijvoorbeeld een voorziening aan te vragen, maar het blijkt dat mensen met een rolstoel daar niet kunnen komen om hun aanvraag te bespreken met de daar op de aangegeven tijd aanwezige ambtenaar. In dat geval zou de ASD het college kunnen verzoeken om een alternatieve mogelijkheid in te richten, b.v. in een zorginstelling waar de toegankelijkheid voor rolstoelers wel goed is.

Kom in actie

De leden van de ASD zijn mensen die ervaring en contacten hebben met een of meerdere groepen in de plaatselijk samenleving, b.v. met ouderen, of juist met jongeren, en die weten wat er leeft in de Neder-Betuwse gemeenschap. Wie er in de ASD zitting hebben, vindt u eveneens op deze website. U kent er vast wel een of meer van. Vindt u dat sommige voorzieningen niet goed gaan? Grijp de telefoon, of ga achter uw computer zitten en laat het de ASD weten! Suggesties voor verbeteringen in het functioneren van het sociaal domein zijn ook altijd welkom. Goed voor u en goed voor anderen!