024-032 Provincie informeert gemeenteraad Neder-Betuwe over Windpark Echteld-Lienden

Provincie Gelderland heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe op donderdag 23 mei geïnformeerd over Windpark Echteld-Lienden. Gedeputeerde mevrouw Ans Mol van de provincie kwam uitleg geven over het proces, de ruimtelijke procedure en de besluitvorming rondom het windpark.

Zij gaf ook uitleg over de financiële participatie van het windpark, waarbij gekozen is voor ‘omwonendenvoordeel’. De gemeenteraad had eerder een brief gestuurd met vragen aan de provincie, deze vragen werden tijdens de raadsvergadering beantwoord en toegelicht.

Waarom Windpark Echteld-Lienden?

Regio FruitDelta Rivierenland heeft in 2021 een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld met daarin afspraken en zoekgebieden over wind- en zonneparken. Afgesproken is dat er in het gebied Echteld-Lienden 140 Gigawattuur (GWh) aan windenergie opgewekt moet worden door 7 tot 11 windmolens. Initiatiefnemer Vattenfall heeft zich hiervoor aangemeld.

Ruimtelijke procedure

De provincie is het bevoegd gezag, neemt de besluiten over dit project en is belast met de uitvoering en realisatie. In mei 2023 is het voornemen van Windpark Echteld-Lienden (Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatieplan) ter inzage gelegd, waarna de ruimtelijke procedure en het participatieproces met inwoners en belanghebbenden werd gestart.

Participatie met inwoners

Inwoners hebben geparticipeerd via een Omgevingsadviesraad en een Ontwerpplatform. De speelruimte voor beïnvloeding van het proces was beperkt, omdat in de RES al harde afspraken zijn gemaakt hoeveel windenergie minimaal opgewekt moet worden in dit gebied.

Ook andere beperkingen in het gebied, waaronder de Betuwelijn, de snelweg en de minimale afstand tot woningen leiden tot minder mogelijkheid voor beïnvloeding.

Financiële participatie: omwonendenvoordeel

Energiecoöperatie Echteld-Lienden heeft met Vattenfall een ‘omwonendenvoordeel’ afgesproken. Het omwonendenvoordeel geldt voor iedereen binnen 2,5 km van het windpark (inwoners moeten dan wel lid zijn van de energiecoöperatie) en helpt bij het bestrijden van energiearmoede. Er is geen risicodragende investering van de energiecoöperatie nodig.

Daarnaast draagt Vattenfall nog ongeveer € 70.000 per jaar af vanuit de gedragscode. Deze afspraken worden afgestemd met de Omgevingsadviesraad (OAR) en vastgelegd in de omgevingsovereenkomst.

Voorkeursalternatief van 7 windmolens

Uiteindelijk leidde het proces tot een Voorkeursalternatief (VKA) van 7 windmolens met een maximale hoogte van 270 m. Vier windmolens aan de kant van de gemeente Neder-Betuwe en drie windmolens op het gebied van de gemeente Buren. Gedeputeerde Staten van de provincie stemde op 23 januari 2024 met dit voorstel in.

Zorgen om gezondheidseffecten

Er is onder omwonenden veel onrust over eventuele effecten op het gebied van geluid en schadelijke stoffen van het windpark op de gezondheid. Deze effecten zijn onderdeel van de milieuonderzoeken die Vattenfall uitvoert en getoetst worden door de provincie en omgevingsdienst. De gemeenteraad heeft zelf ook vragen gesteld over mogelijke gezondheidsaspecten.

Brief van de raad aan de provincie met vragen over het windpark

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft op 16 mei een brief naar de provincie gestuurd met daarin een aantal vragen. Zo wil de gemeenteraad:

  • Naast windmolen nr. 1 ook windmolen nr. 9 laten vervallen

Antwoord provincie: Een windpark met 6 windturbines wijkt te veel af van de opwekdoelen van de RES 1.0 (7 windmolens) en is financieel-economisch niet haalbaar.

  • Opgewekte energie in het gebied houden

Antwoord provincie: De opgewekte energie in het gebied houden is ook de inzet van de provincie.

  • Landelijke milieunormen voor windmolens volgen

Antwoord van de provincie: De provincie stelt locatie-specifieke normen vast op grond van een zorgvuldige analyse van het plangebied. Verschillende belangen (milieu, woon- en leefklimaat, landschap en natuur) worden afgewogen tegen de energieopbrengst. Geluid in relatie met gezondheid wordt ook beoordeeld.

  • De mate van invloed door inwoners in het participatieproces vergroten.

Antwoord van de provincie: De provincie geeft aan dat veel participatie heeft plaatsgevonden. De participatie werd georganiseerd door initiatiefnemer Vattenfall. Helaas was de speelruimte voor beïnvloeding beperkt, omdat in de RES al harde afspraken zijn gemaakt hoeveel windenergie minimaal opgewekt moet worden in dit gebied.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland komt nog met een formele reactie op de brief van de gemeenteraad van Neder-Betuwe.

Besluitvorming

De vergunning voor het Windpark Echteld-Lienden is inmiddels door Vattenfall aangevraagd. Het is op dit moment nog onbekend op welke datum Gedeputeerde Staten een besluit neemt over het ontwerpbesluit en de vergunningaanvraag. Na het besluit worden de stukken ter inzage gelegd.