Het Omgevingsplan

Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één Omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

Eén Omgevingsplan per gemeente

Het Omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan en de beheerverordening uit de Wet ruimtelijke ordening. Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één Omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

Globale beschrijving en randvoorwaarden

De gemeente kan per gebied activiteiten aangeven, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. Dit hoeft niet heel specifiek, maar kan met een meer globale beschrijving met randvoorwaarden. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven. Initiatiefnemers dienen een plan in binnen de mogelijkheden. Dat noemen we uitnodigingsplanologie.

Afwegingsruimte

Als het gaat om regels stellen heeft de gemeente meer ruimte voor het maken van eigen afwegingen. Welke normen toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen? Voor sommige aspecten gelden standaardnormen, maar de gemeente kan ook hoger of lager gaan zitten binnen een bandbreedte. Dit wordt afwegingsruimte genoemd.

Bekijk hier een animatie van het Omgevingsplan en afwegingsruimte op YouTube.

Omgevingsplan maakt mogelijkheden duidelijk

Kortom, door het omgevingsplan maken overheden aan inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.

Het Tijdelijke Omgevingsplan (TOP)

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment krijgen alle gemeenten de beschikking (van rechtswege) over een Tijdelijk Omgevingsplan (TOP).

Het TOP (ook wel Omgevingsplan van rechtswege genoemd) bestaat uit:

  • alle planologische regels binnen de gemeente (de bestemmingsplannen)
  • verordeningen (o.a. geur, afvoer hemelwater, bodemkwaliteitskaart en Erfgoed)
  • de Bruidsschat (voormalige rijksregels: Bouwbesluit en Activiteitenbesluit milieubeheer).

Van TOP naar POP in 8 jaar tijd

Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om het TOP en enkele andere gemeentelijke verordeningen om te zetten naar een Permanent Omgevingsplan (POP).

De omzetting van het TOP naar het POP is een omvangrijke en complexe opgave voor de gemeente, waar we veel van gaan merken.