Woonbeleid

De gemeente heeft een woonbeleid.

Woonvisie 2016-2021: Vitale kernen in een sterke gemeente

Dit jaar loopt het bestaande woonbeleid af. Ook treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Beide zijn reden dat wij nu, samen met inwoners en woonexperts uit de gemeente, nieuwe speerpunten gaan benoemen. In december 2021 willen het programma wonen laten vaststellen door de gemeenteraad. Daarna kunt u de nieuwe speerpunten op deze website lezen. De vorderingen kunt u volgen via deze pagina.

Hieronder de huidige thema’s waar de gemeente zich extra inzet of lees het hele woonbeleid: Woonvisie 2016-2021 (pdf, 1.367 Kb)

Accordion item is ingeklapt

We zetten ons in voor het energiezuiniger en levensloopgeschikter maken van onze bestaande woningvoorraad. De gemeente wil extra inspanningen leveren om meer bewustwording over het belang van een duurzame woning te creëren. De Duurzaamheidsvisie van de gemeente is voor wat betreft energiezuinigheid van woningen richtinggevend. Bij het thema levensloopgeschiktheid denkt de gemeente aan inzet van bewoners bij voorlichting over langer zelfstandig wonen, verbeteren toegankelijkheid, veiligheid woonomgeving en het in kaart brengen van de behoefte aan zorgvastgoed.

Accordion item is ingeklapt

Neder-Betuwe wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de woonwensen van de inwoners, als deze bijdragen aan de verhoging van kwaliteit en duurzaamheid van koop- en huurwoningen. Inwoners moeten hun wooncarrière in Neder-Betuwe kunnen realiseren. De gemeente streeft ernaar om de komende tijd voldoende woningen toe te voegen om in de lokale woningbehoefte te voorzien. Het verleden heeft ons geleerd dat het structureel aantrekken van mensen van buiten de gemeente die zich hier vestigen een lastige opgave is. Het hanteren van een realistische woningbouwambitie is daarom belangrijk om ervoor te waken dat ons woningaanbod goed aansluit bij de woningbehoefte.

Accordion item is ingeklapt

Neder-Betuwe wil een vitale gemeente blijven. Een groot deel van de toekomstige woningbehoefte komt van gezinnen. Hierin kunnen nieuwbouwwoningen voorzien. Tegelijkertijd vergrijst Neder-Betuwe. Na 2035 zal er een forse vraag naar (gelijkvloerse) ouderenwoningen ontstaan. Daarom komen er gaandeweg meer woningen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens. Er moet voldoende aanbod in de meeste woningtypen en prijsklassen zijn. Om deze diversiteit te bereiken wil de gemeente in elke kern blijven bouwen en staat de gemeente open voor initiatieven van particulieren.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente vindt de betaalbaarheid van het wonen voor alle inkomensgroepen belangrijk, maar legt de focus op de huishoudens met lage inkomens (tot € 34.911) en lage middeninkomens (€34.911- €38.925). We werken daartoe nauw samen met Thius en staan hierin voor een gezamenlijke opgave. De gemeente nodigt Thius uit om een aanbod te doen waarin de corporatie kenbaar maakt wat haar bijdrage aan deze woonvisie is. De concrete uitvoeringsmaatregelen die gezamenlijk en afzonderlijk in dit kader worden getroffen, worden vastgelegd in prestatieafspraken. In de nieuwe Woningwet van 2015 is een duidelijke rolverdeling gemaakt voor de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Met het opstellen van de nieuwe woonvisie heeft de gemeente Neder-Betuwe daaraan voldaan.