Vitale kernen in een sterke gemeente Neder-Betuwe 2.0

De gemeente koerst de komende 10 jaar op het realiseren van 746 woningen. Daarbij ligt de focus op woningbouw in elke kern. Ook betaalbare sociale huurwoningen en het toevoegen van duurzaam aantrekkelijke woningen staan hoog op de prioriteitenlijst.

Bevolkingssamenstelling en woningbehoefte veranderen

De koers van de woonvisie voor Neder-Betuwe is bepaald na afstemming met marktkenners en organisaties zoals zorgvastgoedpartijen, zorgverlenersorganisaties, makelaars, projectontwikkelaars en medewerkers van de gemeente. De basis van de woonvisie is het regionale woningbehoefteonderzoek in 2015. Duidelijk is dat door demografische ontwikkelingen de bevolkingssamenstelling en woningbehoefte flink verandert. Vooral na 2025 gaat Neder-Betuwe vergrijzen. Het aantal huishoudens neemt iets toe, maar deze zullen kleiner zijn. Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) is positief over de afstemming tussen de verschillende partners: “Complimenten voor het gevoerde proces. Het uitvoeringsprogramma geeft voldoende aanknopingspunten om met elkaar (gemeente, woningstichting en huurdersorganisatie) in gesprek te gaan. De ambities liggen hoog.”

Realiseren van ongeveer  500 huizen tot 2021

Volgens het regionale onderzoek is er in Neder-Betuwe tot 2025 een woningbehoefte van 600 tot 800 huishoudens. Het overgrote deel van de behoefte komt uit Neder-Betuwe zelf. Demografische tendensen en de langetermijnvraag voor Neder-Betuwe wijzen erop dat er een behoefte aan duurdere grondgebonden koopwoningen bestaat. De gemeente Neder-Betuwe verwacht aan deze vraag te kunnen voldoen door realisatie van circa 500 huizen tot 2021. Voor de periode daarna vindt de gemeente het belangrijk om de markt goed te blijven volgen.

In totaal 746 woningen bouwen tot 2025

Wethouder Hans Keuken: “De provincie heeft regio’s verzocht het woningbouwprogramma naar beneden bij te stellen. Dit is opgenomen in de provinciale verordening. Na overleg binnen de regio zijn de aantallen opnieuw bepaald. Bij een laag/middenconjunctuur mogen we in totaal 746 woningen bouwen tot 2025. Mocht de conjunctuur aantrekken, dan kunnen we in overleg het aantal naar boven bijstellen. Dat moet wel altijd in overleg met de provincie. Natuurlijk gaan we jaarlijks evalueren, een moment om opnieuw de woningbouwaantallen tegen het licht te houden.”

Vier thema’s om aan te sluiten op woningbehoefte in Neder-Betuwe

Om op al deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, heeft de gemeente Neder-Betuwe vier centrale thema’s benoemd.

1. Toevoegen van duurzaam aantrekkelijke woningen

Met de vorige woonvisie hebben we sterk ingezet op het energiezuiniger en levensloopgeschikter maken van onze bestaande woningvoorraad. Daar gaan we de komende jaren mee verder. De gemeente wil extra inspanningen leveren om meer bewustwording over het belang van een duurzame woning te creëren. De Duurzaamheidsvisie van de gemeente is voor wat betreft energiezuinigheid van woningen richtinggevend. Bij het thema levensloopgeschiktheid denkt de gemeente aan inzet van bewoners bij voorlichting over langer zelfstandig wonen, verbeteren toegankelijkheid, veiligheid woonomgeving en het in kaart brengen van de behoefte aan zorgvastgoed.

2. Inzetten op een realistische nieuwbouwambitie

Neder-Betuwe wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de woonwensen van de inwoners, als deze bijdragen aan de verhoging van kwaliteit en duurzaamheid van koop- en huurwoningen. Inwoners moeten hun wooncarrière in Neder-Betuwe kunnen realiseren. De gemeente streeft ernaar om de komende tijd voldoende woningen toe te voegen om in de lokale woningbehoefte te voorzien. Het verleden heeft ons geleerd dat het structureel aantrekken van mensen van buiten de gemeente die zich hier vestigen een lastige opgave is. Het hanteren van een realistische woningbouwambitie is daarom belangrijk om ervoor te waken dat ons woningaanbod goed aansluit bij de woningbehoefte.

3. Woningbouw in elke kern

Neder-Betuwe wil een vitale gemeente blijven. Een groot deel van de toekomstige woningbehoefte komt van gezinnen. Hierin kunnen nieuwbouwwoningen voorzien. Tegelijkertijd vergrijst Neder-Betuwe. Na 2035 zal er een forse vraag naar (gelijkvloerse) ouderenwoningen ontstaan. Daarom komen er gaandeweg meer woningen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens. Er moet voldoende aanbod in de meeste woningtypen en prijsklassen zijn. Om deze diversiteit te bereiken wil de gemeente in elke kern blijven bouwen en staat de gemeente open voor initiatieven van particulieren. De gemeente koerst er onder meer op dat de ambitie voor Dodewaard (namelijk 55 woningen tot 2021) gerealiseerd wordt.

4. Betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen

De gemeente vindt de betaalbaarheid van het wonen voor alle inkomensgroepen belangrijk, maar legt de focus op de huishoudens met lage inkomens (tot € 34.911) en lage middeninkomens (€34.911- €38.925). We werken daartoe nauw samen met SWB en staan hierin voor een gezamenlijke opgave. De gemeente nodigt de SWB uit om een aanbod te doen waarin de corporatie kenbaar maakt wat haar bijdrage aan deze woonvisie is. De concrete uitvoeringsmaatregelen die gezamenlijk en afzonderlijk in dit kader worden getroffen, worden vastgelegd in prestatieafspraken. In de nieuwe Woningwet van 2015 is een duidelijke rolverdeling gemaakt voor de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Met het opstellen van de nieuwe woonvisie heeft de gemeente Neder-Betuwe daaraan voldaan.

Hoe verder?

De gemeente en de woningcorporatie SWB maken nadere afspraken over de uitvoering van de Woonvisie.

Lees hier de Woonvisie 2016-2021 (pdf, 1.367 Kb)