Verkeer- en vervoerplan tot 2025

De gemeenteraad stelde op 8 maart 2018 het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan (NBVVP) vast. Dit geeft de visie tot 2025 weer hoe de gemeente Neder-Betuwe nu en in de toekomst om gaat met vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer dan wel de mobiliteit.

Het plan bestaat uit twee onderdelen:

  • Beleidsrapportage (PDF, 2 mb) met daarin de visie van de gemeente tot 2025. Belangrijk onderdeel hierin is ook het Uitvoeringsprogramma, waarin staat welke projecten de gemeente de komende jaren wil uitvoeren en voor welke projecten geld beschikbaar is.
  • Achtergrondrapportage (PDF, 4,5 mb) met daarin achtergrondinformatie bij de beleidsrapportage. In de achtergrondrapportage zijn de resultaten van de inventarisatie en (knelpunt)analyse opgenomen.

Behalve het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan is als beleidskader in 2017 een Nota Parkeernormen (PDF, 1,45 mb) opgesteld.