Wet open overheid

Iedereen toegang tot publieke informatie

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn. De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie. Dit betekent dat gemeenten (en andere overheden) méér informatie actief openbaar moeten maken. De Wet open overheid draagt bij aan onze ambitie om een open, duidelijke en betrouwbare overheid te zijn.

Nu al actief openbaar

De gemeente Neder-Betuwe maakt nú al veel actief openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op deze website. Regelingen en beschikkingen staan gepubliceerd op overheid.nl De gemeente maakt Wob-verzoeken nu nog niet actief openbaar, maar dat gaat met de komst van de Woo wél in fasen gebeuren. Het openbaar maken van documenten moet zorgvuldig gebeuren.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om elf verplichte informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze categorieën hoeven niet allemaal direct per 1 mei 2022  te worden gepubliceerd. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold.

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig

De gemeente maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen verzoek op grond van de Woo te doen. U kunt deze informatie vinden op de websites die in het overzicht staan. Een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is of waarvoor de Woo niet geldt:
Kernpunt Neder-Betuwe
Samen in beweging
Projecten - Gemeente Neder-Betuwe
Omgevingsvisie NederBetuwe
Begroting 2022
Samen werken aan een gezonde leefomgeving - Omgevingsdienst Rivierenland
FruitDelta Rivierenland
Neder-Betuwe - AVRI 
www.overheid.nl

Contactfunctionaris om u verder te helpen

Om burgers te helpen informatie sneller te vinden, heeft de gemeente een zogenoemde contactfunctionaris aangesteld. Vragen die u heeft kunt u stellen via ons algemene telefoonnummer, 14 0488, of via het e-mailadres info@nederbetuwe.nl. De contactfunctionaris zal dan zorgen dat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie onder de Woo? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. U kunt dit op twee manieren doen:

Schrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen. Vermeld altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek;
  • welke documenten u wilt inzien en over welke periode;
  • hoe u de informatie wilt ontvangen (via de mail of per post);
  • hoe we u kunnen bereiken bij vragen (bij voorkeur een telefoonnummer, mailadres en/of postadres).

Kosten

De gemeente stuurt de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is voor u gratis.

Afhandeling van uw Woo-verzoek

U ontvangt een bericht waarin staat:

  • of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden voor een Woo-verzoek;
  • wat de beslistermijn is.

Het kan ook zijn dat wij eerst telefonisch contact met u opnemen over uw Woo-verzoek, omdat voor ons bijvoorbeeld niet duidelijk is welke documenten u wilt ontvangen of dat de informatie al eerder openbaar is gemaakt. In dat laatste geval wordt u doorverwezen naar de vindplaats van deze openbare informatie.

De gemeente mag niet alles openbaar maken

De gemeente mag bepaalde documenten niet openbaar maken:

  • Documenten met informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid of seksuele geaardheid.
  • Sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen.

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan maken we delen van documenten onleesbaar. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie van de gemeente. Wanneer we documenten niet openbaar maken, leggen we dat uit in het Woo-besluit. Wanneer u het niet eens bent met een Woo-besluit, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Privacy en belangen van derden beschermen

Privacybescherming en het beschermen van belangen van derden zijn van belang, voordat iets actief openbaar gemaakt kan worden. De Woo stelt bijvoorbeeld dat brieven aan de raad actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit betekent in sommige situaties dat brieven geanonimiseerd moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij beschikkingen die de gemeente afgeeft en bij convenanten die gesloten worden. De gemeente investeert de komende jaren in meer expertise en coördinatie om dit alles in goede banen te leiden.